Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009

Συνάντηση υφυπουργού Παιδείας με το Δ.Σ της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπ/ση


Η συζήτηση έγινε σε κλίμα συναντίληψης για το ρόλο και τη σημασία της Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Παιδεία. Συζητήθηκε η ευρύτερη σημασία του θεσμού της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο εκπαιδευτικό σύστημα και ειδικότερα τα ζητήματα που αφορούν στους δυο βασικούς θεσμούς της, τους υπεύθυνους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.).
Η Υφυπουργός τόνισε ότι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί έναν καινοτόμο θεσμό, ο οποίος οφείλει να έχει σημαίνοντα ρόλο στα πλαίσια του νέου Ανοιχτού Σχολείου. Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση να είναι οργανικά δεμένη με το σύνολο της σχολικής ζωής, να διαπνέει το αναλυτικό πρόγραμμα και να αφορά όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Προς αυτή την κατεύθυνση χρειάζονται αλλαγές και βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την αξιοκρατική στελέχωση και τον τρόπο λειτουργίας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Η Υφυπουργός δήλωσε ότι στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι η συστηματική αναβάθμιση τόσο των στελεχών της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης όσο και της ανάπτυξης και λειτουργίας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Πρόσθεσε ότι η διαρκής επιμόρφωση στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι σημαντικό στοιχείο της Δια Βίου Μάθησης όχι μόνο όσων ασχολούνται με τα σχετικά προγράμματα αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία.

Υπόμνημα Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλοντική Εκπ/ση(ΠΕΕΚΠΕ) προς την υπουργό Παιδείας

Ο θεσμός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) με 30ετή σταθερή δυναμική παρουσία στην τυπική σχολική εκπαίδευση, αποτέλεσε το όχημα με το οποίο έχουν εισαχθεί στην εκπαιδευτική πράξη ενεργητικές και βιωματικές εκπαιδευτικές μέθοδοι στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Από την εισαγωγή αυτή επωφελήθηκαν οι άλλες σχολικές δραστηριότητες και γενικά τα προαιρετικά και καινοτόμα προγράμματα.

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) ως θεσμός και ως καινοτόμος εκπαιδευτική διαδικασία μεταξύ των άλλων:

• Δίνει διέξοδο στη διάθεση των μαθητών για δράση και δημιουργία.

• Προάγει την ενεργό συμμετοχή, τη βιωματική προσέγγιση και την ολιστική αντίληψη για τη μάθηση.

• Καλλιεργεί την αμφίδρομη σχέση μεταξύ σχολείου και κοινωνίας.

• Συμβάλλει στη διαμόρφωση ενεργών και υπευθύνων πολιτών με κριτική και δημιουργική σκέψη και νέα αντίληψη και στάση ζωής για την αντιμετώπιση της ευρύτερης οικολογικής – κοινωνικής κρίσης.

Η δεκαετία 2005-2014 είναι επίσημα η δεκαετία της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ε.Α.Α.). Ακόμη και με βάση τη στρατηγική της UNECE (2005), η Π.Ε. είναι το βασικό εργαλείο για την Ε.Α.Α. Ειδικότερα ο τρόπος που η Π.Ε. υλοποιείται στη χώρα μας καλύπτει το σύνολο σχεδόν των θεμάτων που τίθενται από τις βασικές αρχές της Ε.Α.Α. Συνεπώς, η ένταξη της Ε.Α.Α. στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα διευκολύνεται από τις μέχρι σήμερα εμπειρίες εφαρμογής της Π.Ε.

Η Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. πιστεύει στη δύναμη και στην παιδαγωγική αξία του θεσμού της Π.Ε. και επιδιώκει την ενδυνάμωση, τη βέλτιστη εφαρμογή και την επέκτασή της σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού μας συστήματος (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση).Για το λόγο αυτό προτείνουμε:Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

1. Την ενσωμάτωση θεμάτων για την Αειφορία στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών,

2. Τη θεσμοθέτηση δίωρης εβδομαδιαίας «ζώνης», αφιερωμένης στην υλοποίηση αυτόνομων και αυτοτελών Διαθεματικών Projects με τη θεματολογία και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις και αρχές της Εκπαίδευσης για την Αειφορία και στην Α΄/θμια και στην Β΄/θμια Εκπαίδευση.

3. Τη διαμόρφωση προγράμματος χρηματοδότησης των σχολείων της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης για την υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε. σε όλη τη διάρκεια της 4ης Προγραμματικής Περιόδου. Υπάρχει ήδη η εμπειρία της εφαρμογής του προγράμματος των ΣΠΠΕ στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ που, δυστυχώς, δεν κάλυψε το σύνολο της περιόδου εφαρμογής του.

4. Τη διαμόρφωση προγράμματος χρηματοδότησης των σχολείων της Α΄/θμιας και της Β΄/θμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχο του προγράμματος «Καλλιστώ». Απαιτείται σωστός προγραμματισμός για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι αδυναμίες της πρώτης εφαρμογής.Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Την εκπόνηση σχεδίου για την υλοποίηση ευρύτατου προγράμματος επιμόρφωσης σχετικά με την Π.Ε. και την ΕΑΑ σε εκπαιδευτικούς όλων των κατηγοριών της Α΄/θμιας και της Β΄/θμιας Εκπαίδευσης. Η μέχρι σήμερα εμπειρία υποδεικνύει ότι για την ορθολογικότερη εφαρμογή αποτελεσματικών επιμορφωτικών προγραμμάτων απαιτούνται:

α) Αξιοποίηση του δυναμικού της Π.Ε. (Υπεύθυνοι Π.Ε., ΚΠΕ, Σχολικοί Σύμβουλοι, Πανεπιστήμια, εκπαιδευτικοί της πράξης) ανά περιφέρεια.

β) Αξιοποίηση της εμπειρίας και των πρακτικών άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ) Προώθηση διοργάνωσης πανελλαδικού εύρους Επιμορφωτικών Σεμιναρίων σε συνεργασία με το ΙΝΕΠ,.

δ) Δημιουργία μητρώου επιμορφωτών Π.Ε. και Ε.Α.Α.

ε) Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για «εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών» σε θέματα Π.Ε.

Υποστηρικτικοί θεσμοί της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης1. Βελτίωση της Υ.Α60991/Γ7/19-06-2006, ώστε να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις αξιοκρατικής επιλογής των στελεχών Π.Ε. (Υπεύθυνοι Π.Ε., Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης)2. Διευθύνσεις Εκπαίδευσης - Υπεύθυνοι Π.Ε.

Αναβάθμιση του ρόλου και της θέσης του Υπευθύνου Π.Ε. και ένταξη του στα Στελέχη της Εκπαίδευσης, με όλες τις συνακόλουθες διευθετήσεις που αυτή συνεπάγεται, όπως:

α) Τη μοριοδότηση της θητείας του για τη διεκδίκηση οποιασδήποτε θέσης στελέχους.

β) Την αναγνώριση των χρόνων υπηρεσίας στη θέση του Υπευθύνου Π.Ε. ως διδακτικής υπηρεσίας.

γ) Την αύξηση της ειδικής αποζημίωσης και την ένταξή της στο μισθό του, ως επιδόματος θέσης.

δ) Την αναβάθμιση του ρόλου του Υπευθύνου Π.Ε. στην επιμόρφωση, με την αναγνώριση της δυνατότητας της αυτόνομης επιμορφωτικής του δραστηριοποίησης σε επίπεδο Δ/νσης.

ε) Τη θεσμοθέτηση ετήσιας ή ανά διετία συνάντησης Υπευθύνων Π.Ε.

στ) Την αυτόνομη χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για τις ανάγκες Π.Ε..

ζ) Τέλος, οι Υπεύθυνοι Π.Ε., που έχουν την ευθύνη της πολύπλευρης υποστήριξης των Προγραμμάτων Π.Ε. των σχολείων της περιοχής τους, είναι απαραίτητο να έχουν στη διάθεσή τους στοιχειώδη υλικοτεχνική υποδομή διοικητικής, γραμματειακής και επικοινωνιακής υποστήριξης. Επίσης είναι απαραίτητο να έχουν στη διάθεσή τους κάποια οικονομικά ποσά για την ανάπτυξη και υλοποίηση του επιμορφωτικού τους έργου.3. Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

α) Άμεση προκήρυξη για την υποβολή των Τεχνικών Δελτίων Έργου των ΚΠΕ μέχρι το τέλος του ΕΣΠΑ (2007-2013). Με βάση τα υπάρχοντα Τεχνικά Δελτία Έργου, η χρηματοδότηση των ΚΠΕ σταματά στις 31/12/09.

β) Χορήγηση του επιδόματος θέσης σε όλα τα μέλη των Παιδαγωγικών Ομάδων των ΚΠΕ.

γ) Τα ΚΠΕ να χαρακτηρισθούν με νομοθετική ρύθμιση ως Εκπαιδευτικές - Επιμορφωτικές Δομές Ειδικού Τύπου με αντικείμενο την πραγματοποίηση εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού έργου, στο πλαίσιο της Ε.Α.Α., που θα απευθύνονται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης αλλά και στην κοινωνία.

δ) Οι Υπεύθυνοι και οι Αναπληρωτές Υπεύθυνοι των ΚΠΕ να εξομοιωθούν διοικητικά και οικονομικά με τους Διευθυντές και Υποδιευθυντές των Σχολικών Μονάδων με διατήρηση του ιδιαιτέρου θεσμικού πλαισίου επιλογής των.

ε) Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα ΚΠΕ υποχρεούνται να εργάζονται σύμφωνα με την Υ.Α. 60991/Γ7/19-06-2006 τα απογεύματα και τα Σαββατοκύριακα προσφέροντας επιπρόσθετο έργο χωρίς να αμείβονται. Αυτό συνιστά κατάφορη παραβίαση του εργατικού δικαίου και των διεθνών εργασιακών συμβάσεων που έχουν κυρωθεί από την χώρα μας, καθώς και από το Ελληνικό Σύνταγμα με βάση την αρχή της ισότητας. Απαιτείται αύξηση του επιδόματος, ρύθμιση του ωραρίου και κατοχύρωση της υπερωριακής αποζημίωσης πέραν του ωραρίου 8 π.μ. -3 μ.μ.

στ) Πλήρης υπαγωγή των ΚΠΕ στις Περιφερειακές Διευθύνσεις που ανήκουν.

ζ) Να κατοχυρωθεί θεσμικά η ιδιότητα των Εκπαιδευτικών των ΚΠΕ ως στελεχών εκπαίδευσης με αντίστοιχη κλιμάκωση στη μοριοδότηση.

η) Να υπάρξουν πρόσθετες αμοιβές εκπαιδευτικών των ΚΠΕ (Υπευθύνων, Αναπληρωτών Υπευθύνων και λοιπών μελών των Π.Ο.) από συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΚΠΣ, όπως αναφέρεται α) στο αντίστοιχο άρθρο του κανονισμού της Ε.Ε. 448/2004, β) του Οδηγού Διαχείρισης ΕΠΕΔΒΜ για το θέμα και γ) στις Προβλέψεις Προσκλήσεων ΕΠΕΔΒΜ στους τελικούς δικαιούχους όπου το Επιστημονικό και Διοικητικό προσωπικό αμείβεται επιπρόσθετα.

θ) Ένταξη των ΚΠΕ στις μονάδες που υποστηρίζει εξοπλιστικά ο Ο.Σ.Κ.

ι) Επιχορήγηση κάθε ΚΠΕ από τον τακτικό προϋπολογισμό με το ποσό των 30.000 € ανά έτος.

ια) Ενίσχυση με νέα ΚΠΕ των Περιφερειών στις οποίες υπάρχει έλλειμμα με προτεραιότητα στην Αττική.Έχοντας αναφέρει ήδη μεγάλο αριθμό θεμάτων η επίλυση των οποίων αφενός μεν επείγει, αφετέρου καθυστερεί εδώ και πολλά χρόνια, σας διαβεβαιώνουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας για παραπέρα συζήτηση και γόνιμο διάλογο.
Για το Δ.Σ. της Ένωσης

Ο Γενικός Γραμματέας                                    Ο Πρόεδρος

Δρ. Παναγιώτης Πήλιουρας                             Δρ. Θοδωρής Μαρδίρης

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2009

Δράσεις για την προστασία του κλίματος

 Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Διάσκεψης στην Κοπεγχάγη, σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές, το Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων, έχοντας ως στόχο την ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας σε περιβαλλοντικά ζητήματα, καλεί όσους εκπαιδευτικούς και μαθητές επιθυμούν, να συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική πικετοφορία που αφορά στην προστασία του κλίματος.

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία από τις πιο κρίσιμες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα και παράλληλα τη μεγαλύτερη παγκόσμια απειλή για την υγεία του 21ου αιώνα. Η σύγχρονη αλλά και οι μελλοντικές γενιές θα βιώσουν δυσανάλογα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Επιπτώσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, κοινωνικών και οικονομικών και επηρεάζουν τον τρόπο ζωής μας, την κοινωνία και το περιβάλλον που ζούμε.

Από τις 7 έως τις 18 Δεκεμβρίου τα έθνη όλου του κόσμου συναντώνται στην Κοπεγχάγη με σκοπό να συζητήσουν και να λάβουν δραστικά μέτρα που θα εμποδίσουν την κλιματική αλλαγή να φθάσει σε επικίνδυνα επίπεδα.

Η ελληνική αντιπροσωπεία, υπό την ηγεσία του Πρωθυπουργού, μετέχει στην Παγκόσμια Διάσκεψη με σκοπό να συμβάλει στην επίτευξη μιας δίκαιης και νομικά δεσμευτικής συμφωνίας, που θα αποτρέψει περαιτέρω αρνητικές περιβαλλοντικές παρεμβάσεις του ανθρώπου. Η εκπαιδευτική κοινότητα μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην προσπάθεια αυτή, μεταφέροντας τις δικές της προτάσεις.

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων συμμεριζόμενο τις αγωνίες των μαθητών και των εκπαιδευτικών και εκφράζοντας τις ανησυχίες τους θεωρεί απαραίτητο να ενημερώσει, να κινητοποιήσει, να εκπαιδεύσει και να ευαισθητοποιήσει τη μαθητική κοινότητα. Είναι σημαντικό οι μαθητές μας να διατυπώσουν τη δική τους άποψη και να υψώσουν τη δική τους φωνή για ένα καθαρό, υγιές και ασφαλές περιβάλλον.

Το ενημερωτικό υλικό της διαδικασίας της πικετοφορίας- συλλογής ηλεκτρονικών υπογραφών- βρίσκεται στην ιστοσελίδα των Ηνωμένων Εθνών (http://www.sealthedeal2009.org) – αγγλική γλώσσα, την οποία και παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να γνωστοποιήσουν στους μαθητές τους προκειμένου να ενθαρρυνθούν να συμμετάσχουν ελεύθερα στην παγκόσμια αυτή δράση. (Η μετάφραση του κειμένου στην ελληνική γλώσσα ακολουθεί).

Στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα η οποία έχει ως κεντρικό μήνυμα «ΕΠΙΚΥΡΩΣΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ- SEAL THE DEAL» θα βρείτε στο κεντρικό μενού πλοήγησης, πληροφορίες, δράσεις, οπτικοακουστικό υλικό και τα τελευταία νέα όσο αφορά την Παγκόσμια Εκστρατεία των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή. Στον ειδικό χώρο της κεντρικής ιστοσελίδας και στο πλαίσιο «ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ-SPREAD THE MESSAGE» προτρέπονται οι μαθητές να υπογράψουν το υπόμνημα για μία δίκαιη συμφωνία για το κλίμα, στη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης, συμπληρώνοντας τα πεδία με τα προσωπικά τους στοιχεία.

Το κείμενο της πικετοφορίας αναφέρει τα εξής: «Εμείς οι Λαοί του Κόσμου προτρέπουμε τους πολιτικούς ηγέτες: να επικυρώσουν τη συμφωνία στη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης για μία οριστική, δίκαιη και αποτελεσματική συνθήκη για το κλίμα.

Να θέσουν δεσμευτικούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ως το 2020.

Να καθιερώσουν ένα πλαίσιο που θα ενισχύσει την κλιματική αντοχή των ευάλωτων χωρών και θα προστατεύσει ανθρώπινες ζωές και οικοσύστημα.

Να υποστηρίξουν τις προσπάθειες προσαρμογής των αναπτυσσόμενων χωρών και να διασφαλίσουν κλιματική δικαιοσύνη για όλους».

Επίσης, ενημερωτικό υλικό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με την προστασία του κλίματος με τίτλο: Ένας πλανήτης, Ένας κόσμος, Ένας Σκοπός, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (http://www.ypepth.gr/docs/brochure_cop15.hi-re-14.12.09.pdf). Επιπλέον πληροφορίες για την προστασία του κλίματος και τη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (http://www.minenv.gr).

Τέλος, η Βουλή παίρνει θέση για την κλιματική αλλαγή και σχετικό κείμενο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.parliament.gr/doc/symperasmata9hsSeptebrioy.doc.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να διανείμουν το σχετικό υλικό καθώς και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ιστοσελίδων στους μαθητές, προκειμένου να διευκολυνθεί η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή τους.

Με τέτοιου είδους δράσεις ενθαρρύνεται η ενεργός εμπλοκή των μαθητών αλλά και η ευαισθητοποίησή τους σε περιβαλλοντικά θέματα με ταυτόχρονη υιοθέτηση νέων συμπεριφορών ηλεκτρονικής συμμετοχής.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ YΠΕΠΘ

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009

ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ. Ώρες ευθύνης για τους ηγέτες του κόσμου

Βούρος Παναγιώτης –περιβαλλοντολόγοςΔώδεκα χρόνια μετά τη διεθνή συμφωνία του Κιότο, χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αλλά με πλήθος πλέον ερευνητικών-επιστημονικών εργασιών, μελετών και εκθέσεων να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για αλλαγή του κλίματος του πλανήτη, με επιπτώσεις σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας, οι ηγέτες του πλανήτη ή οι εκπρόσωποι τους, καλούνται στη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης (7-18 Δεκεμβρίου), υπό την πίεση ευαισθητοποιημένων πολιτών του κόσμου, να καταλήξουν σε ένα νομικά δεσμευτικό κείμενο εφαρμογής συγκεκριμένων πολιτικών μείωσης των αεριών και αντιμετώπισης των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν δήλωσε πριν λίγες μέρες «Χωρίς υπερβολή, μπορούμε να πούμε πως η ευμάρεια των ανθρώπων και η υγεία των κοινωνιών μας ακόμα και το μέλλον του πλανήτη μας-εξαρτάται από αυτά που κάνουμε σήμερα και στις ερχόμενες εβδομάδες».
Οι επιπτώσεις από την αλλαγή του κλίματος δεν αφορούν πια μόνο το μακρινό μέλλον. Οι μεγάλης έντασης πυρκαγιές ανά τον κόσμο (Μεσόγειος, Αυστραλία, Καλιφόρνια κ.α.), οι καύσωνες μεγαλύτερης διάρκειας, οι ισχυρές βροχοπτώσεις που συνοδεύονται από πλημμύρες και καταστροφές σε κάποια σημεία του πλανήτη, η λειψυδρία λόγω μείωσης των βροχοπτώσεων με αποτέλεσμα τη καταστροφή των γεωργικών εκτάσεων σε άλλες και το λιώσιμο των πάγων της Γροιλανδίας και της Ανταρκτικής αποτελούν μόνο μέρος και προάγγελο των αλλαγών που έρχονται ως συνέπεια του φαινομένου αυτού.
Η έκθεση του Διακυβερνητικού Πάνελ του ΟΗΕ για τις Κλιματικές Αλλαγές (IPCC) που δημοσιεύτηκε το 2007 παρουσιάζει ένα ζοφερό μέλλον με άνοδο της στάθμης της θάλασσας, ελλείψεις νερού, καταστροφές σοδειών, εξάπλωση ασθενειών, συχνότερα και εντονότερα ακραία καιρικά φαινόμενα καθώς και εξαφανίσεις ειδών, ενώ τονίζει πως οι φτωχότερες χώρες είναι αυτές που θα πληγούν περισσότερο.
Το ποιο ανησυχητικό έχει να κάνει με τα συνεχώς επιδεινούμενα αποτελέσματα, σε ότι αφορά τις κλιματικές αλλαγές τις αιτίες και τις επιπτώσεις τους, βάση νέων επιστημονικών μελετών που δημοσιοποιούνται. Συγκεκριμένα πρόσφατη μελέτη της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπει αύξηση της θερμοκρασίας κατά 4 0C και μεγαλύτερη πιθανότητα για ακραίες κλιματικές καταστάσεις. Οι νέες παραδοχές, που αξιοποίησε η μελέτη, έχουν να κάνουν κυρίως με τις θετικές αναδράσεις από τον κύκλο του άνθρακα: Για παράδειγμα, δάση που πεθαίνουν λόγω ξηρασίας και το εκτεθειμένο έδαφος εκλύουν περισσότερο CO2. Η απλή αναφορά της ανόδου της μέσης θερμοκρασίας κατά 4 βαθμούς υποκρύπτει πολύ έντονες κατά τόπους διακυμάνσεις. Πχ στον Αρκτικό κύκλο η αύξηση εκτιμάται πως μπορεί να φτάσει τους 15 βαθμούς και στη νοτιοδυτική Αφρική τους 10. Σύμφωνα με όλα τα μοντέλα, η Μεσόγειος θα υποστεί σημαντική ξηρασία με μέση αναμενόμενη μείωση βροχοπτώσεων κατά 20%.
Αντίστοιχα δραματική προειδοποίηση προς τη διεθνή κοινότητα αποτελούν τα συμπεράσματα της Έκθεσης «Προοπτικές Ενεργειακών Τεχνολογιών – 2008» της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (ΙΕΑ) που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο και η οποία είχε παραγγελθεί από τις κυβερνήσεις των G8 πριν 3 χρόνια. Σύμφωνα με την Έκθεση, αν δε ληφθούν πρόσθετα μέτρα, το 2050 οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα αυξηθούν κατά 130% και η κατανάλωση πετρελαίου κατά 70%. Οι συντάκτες της Έκθεσης επισημαίνουν πως μια τέτοια τροχιά θα έχει ως αποτέλεσμα αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 6oC στο τέλος του αιώνα.
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την Εθνική Ωκεάνια και Ατμοσφαιρική Διοίκηση (ΝΟΑΑ) των ΗΠΑ, τη χρονιά που μας πέρασε, οι συνολικές συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα του μεθανίου και του διοξειδίου του άνθρακα (των δύο σημαντικότερων αερίων του θερμοκηπίου) παρουσίασαν σημαντική αύξηση.
Σε ότι αφορά τη χώρα μας, σε πρόσφατη διημερίδα που διοργάνωσε το Δίκτυο Μεσόγειος SOS με τίτλο «ΚΛΙΜΑ & ΠΟΛΗ: με το βλέμμα στην Κοπεγχάγη» παρουσιάστηκαν σημαντικά αποτελέσματα μελετών που εξέτασαν τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα σε συνδυασμό και με το οικονομικό κοινωνικό αντίκτυπο τους..
Σύμφωνα με τον Κ. Σεβαστιανό Μοιρασγέντη ερευνητή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών η μέση ετήσια θερμοκρασία στη Μεσόγειο και κατ’ επέκταση στη χώρα μας τείνει αυξανόμενη έως το τέλος του αιώνα που διανύουμε έως και 3,5 0C με το καλύτερο σενάριο να μιλά για αύξηση περίπου 2 με 2,5 0C . Η μέση ετήσια μείωση των βροχοπτώσεων εκτιμάται σε -30 με -50%. Οι ανωτέρω διακυμάνσεις συναρτώνται από την εποχή και τη γεωγραφική περιοχή (βοράς νότος, ηπειρωτική νησιωτική Ελλάδα). Τα νησιά της χώρας θα δέχονται λιγότερες βροχές κυρίως το καλοκαίρι, θα παρουσιάζουν δε μικρότερη αύξηση θερμοκρασίας σε σχέση με τα βόρεια της χώρας. Ο αριθμός δε των ημερών με μεγαλύτερη θερμοκρασία των 30 0C θα αυξηθεί στις 80 με 100 ημέρες περίπου. Η ζήτηση νερού και ηλεκτρικής ενέργειας θα αυξηθεί στη νοτιοανατολική Μεσόγειο που βρίσκεται και η χώρα μας κατά 50 κυβικά και κατά 600twh το χρόνο αντίστοιχα το 2025 σε σχέση με το 2000. Η ζήτηση μάλιστα αυτή θα είναι μεγαλύτερη τους έξι ζεστότερους μήνες του χρόνου (Μάιο –Οκτ). Οι επιπτώσεις δε στην γεωργία θα είναι εξίσου σημαντικές στη γειτονιά και στη χώρα μας αντίστοιχα. Συγκεκριμένα λόγω της αλλαγής των συντελεστών της γεωργικής παραγωγής (θερμοκρασία, βροχοπτώσεις, ακραία καιρικά φαινόμενα, διαθεσιμότητα νερού, αύξηση συγκεντρώσεων CO2) εκτιμάται σύμφωνα με την έκθεση Stern μείωση της παραγωγής δημητριακών κατά 15-35% για αύξηση θερμοκρασίας 20C. Σε πρόσφατη δε μελέτη εκτιμάται μείωση της αγροτικής γης μεταξύ 5% με 30% (στο χειρότερο σενάριο). Ο τουρισμός είναι δε ό άλλος πολύ σημαντικός τομέας που θα επηρεαστεί από τις κλιματικές αλλαγές ειδικά στη περιοχή της Μεσογείου που είναι μία από τις ποιο τουριστικές του πλανήτη. Συγκεκριμένα εκτιμάται ότι η μεταβολή των κλιματικών αλλαγών όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω μπορεί να οδηγήσει είτε σε αλλαγή προορισμού με τις βόρειες χώρες να αυξάνουν το μερίδιο τους, είτε στη χρονική μετάθεση της τουριστικής περιόδου. Σύμφωνα με μελέτες (Hamilton et al 2005) εκτιμάται ότι το τουριστικό ρεύμα προς τη Μεσόγειο μπορεί να μειωθεί μεταξύ 10 με 25% έως το 2025. Υπάρχει δε και το σενάριο εστίαση της μείωσης τους καλοκαιρινούς μήνες και αύξησης το φθινόπωρο και την Άνοιξη, χωρίς να αποκλείεται η συνολική ανωτέρω μείωση. Η διαθεσιμότητα δε νερού μπορεί να μειωθεί έως το 2050 από 10 έως και 50%. Επιπτώσεις προβλέπονται επίσης και σε επίπεδο αύξησης της στάθμης της θάλασσας, με σημαντικό οικονομικό αντίτιμο, αλλά και στη αύξηση ασθενειών και θανάτων λόγω της μέσης αύξησης της θερμοκρασίας όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
Σε σημαντικά αποτελέσματα κατέληξε και η Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδος στην έκθεση της με τίτλο «Κλιματική Αλλαγή και Ελληνική Οικονομία» που παρουσίασε ο κ. Μιχάλης Σκούρτος καθ. Του Τμ. Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σύμφωνα λοιπόν με τη έκθεση αυτή οι επί % απώλειες του ΑΕΠ θα κυμανθούν από 5,3% στην καλύτερη περίπτωση έως 13,8% στη χειρότερη, έως το 2200. Είναι χαρακτηριστικό ότι για κάθε 1 0C αύξηση το κατά κεφαλήν εισόδημα φαίνεται να μειώνεται κατά 8,5% και στις φτωχές χώρες κάθε αύξηση θερμοκρασίας κατά 10C μειώνει την ανάπτυξη κατά 1,1% ετησίως. Η τρωτότητα της ελληνικής οικονομίας οφείλεται τους τομείς της γεωργίας, του τουρισμού της ενέργειας (κατανάλωση, παραγωγή), των αστικών δομών και υποδομών, της μεγάλης βιοποικιλότητας, της εξασθένησης του κοινωνικού κεφαλαίου και της εκτεταμένης ακτογραμμής. Σύμφωνα με την έκθεση ο τουρισμός στη χώρα μας φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά οδηγώντας σε μείωση αφίξεων έως και 21% έως το 2100 και σε μείωση του εισοδήματος έως 7%. Σε ότι αφορά τη βιοποικιλότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από τις υψηλότερες στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο (περιλαμβάνει 6.437 είδη χλωρίδας, υποείδη, ποικιλίες -1346 ενδημικά, το 20% των οποίων είναι απειλούμενα, όπως και 23.130 είδη πανίδας ξηράς και γλυκών νερών και άλλα 3.500 θαλάσσια, με πιθανότητα αν μελετηθεί εκτενώς να φτάσει τα 50.000 είδη) εκτιμάται ότι βρίσκεται σε κίνδυνο σημαντικής υποβάθμισης έως και εξαφάνισης σημαντικού μέρους της λόγω της μεταβολής των κλιματικών ζωνών που αναφέρθηκαν εξαιτίας της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας ξηρά και θάλασσας (μέση σημερινή θερμοκρασία 18,5 0C στο Αιγαίο), της εισαγωγής νέων ξενικών ειδών στο Μεσογειακό οικοσύστημα (χωροκατακτητικά). Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε 10 ημέρες εμφανίζεται ένα νέο είδος στο Αιγαίο. Επίσης σύμφωνα με την έκθεση καταγράφεται συνεχής αύξηση των αποζημιώσεων του ΕΛ.Γ.Α. από 1986 έως το 2007 και των ενισχύσεων ΠΣΕΑ από το 2002 έως το 2007 πλησιάζοντας πλέον αθροιστικά το ποσό των 600.000 ευρώ. Η οικονομική αποτίμηση δε της κοινωνικής αξίας εξασφάλισης επάρκειας αποθεμάτων και αντίστοιχης ποιότητας αυξάνεται συνέχεια και σύμφωνα με μελέτη του κ. Σκούρτου κ.α οι κάτοικοι της ν. Λέσβου φαίνονται διατεθειμένοι να καταβάλουν επιπλέον 76 ευρώ το χρόνο προκειμένου να εξασφαλίσουν επάρκεια και ποιότητα νερού.
Σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος απαιτούνται δράσεις προσαρμογής που στη περίπτωση των φυσικών οικοσυστημάτων προκύπτουν φυσικά είτε μέσω της αλλαγής στην περίοδο αναπαραγωγής είτε μέσω της αλλαγής στη σύνθεση τους, είτε μέσω της δημιουργίας νέων (οικοσυστημάτων). Στη περίπτωση των ανθρώπινων συστημάτων υπάρχουν η προληπτική και η διορθωτική δράση. Στην περίπτωση της προληπτικής και σε επίπεδο ιδιωτικό απαιτείται η προβλέπεται η αγορά ασφάλειας, η κατασκευή κατοικιών σε μεγαλύτερο υψόμετρο και ο νέος σχεδιασμός πηγών ενέργειας. Σε επίπεδο δημόσιο χρήση συστημάτων προειδοποίησης, νέα κατασκευαστικά πρότυπα και κίνητρα για μετεγκατάσταση. Στη περίπτωση των διορθωτικών δράσεων και σε επίπεδο ιδιωτικό προβλέπεται αλλαγή στις καλλιεργητικές πρακτικές, αλλαγή στα ασφάλιστρα και η αγορά κλιματιστικού, σε επίπεδο δημόσιο δε η πληρωμή βοηθημάτων/αποζημιώσεων, η επιβολή κατασκευαστικών προτύπων και η ανάπλαση των ακτών.
Μία από τις σημαντικότερες επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στη χώρα μας που επηρεάζει και θα επηρεάσει ακόμα περισσότερο τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές αφορά την ερημοποίηση. Η ερημοποίηση που βρίσκεται στην Ελλάδα σε εξέλιξη εδώ και περίπου τρεις χιλιετίες με σοβαρό αντίκτυπο στα οικοσυστήματα, στην κοινωνική οικονομία και στην κοινωνία. Η χώρα δε σύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές εκθέσεις αντιμετωπίζει σημαντική διάβρωση εδάφους, με τις κλιματικές συνθήκες του όλο και μακρύτερου ζεστού και ξηρού καλοκαιριού να επιδεινώνουν τη κατάσταση υποβαθμίζοντας περαιτέρω το έδαφος. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα 2/3 των καλλιεργημένων εδαφών περιέχουν μόνο 1% οργανικής ουσίας ως συνέπεια κακής διαχείρισης. Με τα σημερινά δεδομένα το 34% των εδαφών της χώρας είναι σε υψηλό κίνδυνο διάβρωσης το 49% σε μέτριο και το 16% σε χαμηλό.
Ας επιστρέψουμε όμως τώρα ξανά στη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης. Οι έως τώρα πληροφορίες επιβεβαιώνουν την μη επίτευξη όχι μόνο νομικά δεσμευτικής συμφωνίας για την μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου αλλά ακόμα και μίας απλής πολιτικής συμφωνίας με την ευθύνη να επιμερίζετε σε όλες τις πλευρές είτε περισσότερο είτε λιγότερο. Μάλιστα συζητιέται ήδη η πραγματοποίησης μίας νέας Κοπεγχάγης μέσα στον επόμενο χρόνο μεταφέροντας τις όποιες δεσμευτικές αποφάσεις για τότε. Σύμφωνα με την Διακυβερνητική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Αλλαγή του Κλίματος IPCC προκειμένου να μην υπάρξει υπέρβαση κατά 2 0 C οι ανεπτυγμένες χώρες θα πρέπει, έως το 2020 να μειώσουν τις συνολικές τους εκπομπές μεταξύ 25% και 40% σε σχέση με το 1990 και επιπλέον μέχρι το 2050 θα πρέπει το ποσοστό αυτό να φθάσει το 80% με 95%.
Η ΕΕ έχει αναλάβει την υποχρέωση να μειώσει τις εκπομπές της κατά 20% μέχρι το 2020 και να προχωρήσει σε μείωση κατά 30% στο πλαίσιο μίας συμφωνίας στην Κοπεγχάγη με την προϋπόθεση ότι όλες οι ανεπτυγμένες χώρες θα δεσμευτούν σε αντίστοιχες και οι αναπτυσσόμενες θα συνεισφέρουν ανάλογα με τις δυνατότητες τους. Σε επίπεδο χρηματοδότησης τώρα 75-100 δις ετησίως θα είναι το ετήσιο κόστος των δράσεων που απαιτούνται, προκειμένου να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή οι αναπτυσσόμενες χώρες, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας για την περίοδο 2010-50. Από αυτά ποσό 22 δις με 50δις ετησίως εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελεί τη διεθνή οικονομική βοήθεια προς τις χώρες αυτές. Η υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συμφώνησαν να συμβάλλουν οικονομικά εφόσον ξεκαθαρίσουν τις προθέσεις τους και οι υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες χωρίς περαιτέρω καθορισμό του καταμερισμού του ποσού εσωτερικά στην ΕΕ και με ποια κριτήρια. Ο Επίτροπος περιβάλλοντος της ΕΕ κ. Σταύρος Δήμας πάντως δήλωσε ότι «Δεν είμαι ούτε απαισιόδοξος, ούτε αισιόδοξος, αλλά αποφασισμένος να εργαστώ για μια παγκόσμια, συνολική δεσμευτική και φιλόδοξη συμφωνία η οποία οφείλει:

1. Να υπογραφεί από όλες τις χώρες.

2. Να αφορά σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

3. Να αποτρέψει την άνοδο της θερμοκρασίας του πλανήτη άνω των 2 βαθμών κελσίου.»,

Οι μόνοι που φαίνονται συνεπείς και δίχως ανακολουθίες απέναντι στο στόχο της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης είναι οι Ευρωβουλευτές της Επιτροπής Περιβάλλοντος της ΕΕ οι όποιοι σε πρόσφατη απόφαση τους 7/10 αποφάσισαν να προτείνουν και να θέσουν ως στόχους των κρατών μελών της ΕΕ τους παρακάτω:

• Υιοθετούνται οι εθνικοί στόχοι που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά προτείνονται μακροπρόθεσμοι στόχοι συνολικής μείωσης των εκπομπών των αερίων που ευθύνονται για την αλλαγή του κλίματος κατά 50% το 2035 και 60-80% το 2050 σε σχέση με το 1990.

• Προτείνεται μηχανισμός τιμωρίας-συμμόρφωσης των κρατών μελών που δεν επιτυγχάνουν τους στόχους τους με πρόστιμο 100 ευρώ και πρόσθετη υποχρέωση μείωσης κατά 30% για κάθε τόνο ισοδύναμου CO2 απόκλισης από το στόχο.

• Προτείνεται μείωση των πιστωτικών μορίων από μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του Κιότο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη μέλη, τονώνοντας έτσι περισσότερο την προσπάθεια λήψης μέτρων στην ίδια τη χώρα.

• Προτείνεται χρηματοδότηση των αναπτυσσόμενων κρατών για λήψη από πλευράς τους μέτρων μείωσης των εκπομπών

Επίσης υιοθέτησε την Έκθεση για την επέκταση και ενδυνάμωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής. Η πιο σημαντική σχετική απόφαση είναι η επιβεβαίωση της υποχρέωσης των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής να αγοράζουν το σύνολο των δικαιωμάτων για τις εκπομπές CO2 που θα πραγματοποιούν, σε αντίθεση με ορισμένες κυβερνήσεις και ευρωβουλευτές που επιθυμούσαν ευνοϊκότερη μεταχείριση για τις μονάδες αυτές με συνέχιση του καθεστώτος δωρεάν παραχώρησης δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι από το 2013 κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από ορυκτά καύσιμα θα έχει σοβαρή οικονομική επιβάρυνση, κάτι που δεν θα ισχύει για την ενέργεια που παράγεται από καθαρές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Η ΗΠΑ και η Κίνα από την άλλη παρά το γεγονός ότι αποτελούν τους μεγαλύτερους ρυπαντές της ατμόσφαιρας με CO2 με ποσοστά 21,5% και 20,2% αντίστοιχα αποφεύγουν να πάρουν συγκεκριμένη θέση δέσμευσης για τη μείωση των εκπομπών τους. Σε επίπεδο πράσινων επενδύσεων δε η Κίνα προηγείται με ποσοστό 34% έναντι του 12% των ΗΠΑ σε προγράμματα σταθερότητας. Στις ΗΠΑ η εκλογή του προέδρου Ομπαμα βελτίωσε τη θέση της χώρας απέναντι σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και ειδικά απέναντι στην άρνηση της παγκόσμιας περιβαλλοντικής κρίσης της Κλιματικής Αλλαγής. Ήδη η βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε νομοθεσία για τον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου κατά 17% έως το 2020 και κατά 80% έως το 2050 σε σχέση με το 2005. Προτείνεται μάλιστα ένα αυξανόμενο ποσό που θα ξεκινήσει από 1 δις δολάρια για την χρηματοδότηση της προσαρμογής των αναπτυσσόμενων χωρών στην παγκόσμια περιβαλλοντική κρίση αλλά και ισότιμο ποσό για την μεταφορά πράσινης τεχνολογίας προς αυτές τις χώρες, ενώ πάνω από 5 δις δολάρια για την αντιμετώπιση της καταστροφής των δασών του πλανήτη. Όπως δήλωσε όμως και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κρίτων Αρσένης, μέλος των επιτροπών Περιβάλλοντος και Υγείας, Αλιείας και Διεθνούς Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που συμμετείχε στην 7μελή επίσημη αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επισκέφθηκε την Ουάσινγκτον για συνομιλίες με το Κογκρέσο των ΗΠΑ ενόψει της Συνδιάσκεψης της Κοπεγχάγης «Οι δεσμεύσεις αυτές υπολείπονται αρκετά των αντίστοιχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και καθιστούν πολύ δύσκολή την επίτευξη μιας νέας διεθνούς συμφωνίας στην Κοπεγχάγη που να ανταποκρίνεται στα επιστημονικά δεδομένα για την αντιμετώπιση των χειρότερων επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής…. Επιπρόσθετα εκκρεμεί και είναι αβέβαιη η έγκριση της νομοθεσίας από την Γερουσία με αποτέλεσμα η διαδικασία να μην αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν την Άνοιξη του 2010.» Ο πρόεδρος της Κίνας από την άλλη ενώ δηλώνει διατεθειμένος να θέσει στόχους (σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές όχι μεγαλύτερους των 20% μείωση) από την άλλη υποστηρίζει το δικαίωμα του να ενισχύσει και να αναπτύξει την οικονομία της χώρας του. Η Ινδία (με συμβολής στο 5% των παγκόσμιων εκπομπών) από την άλλη βρίσκεται ακόμα στο στάδιο του σχεδιασμού για τον περιορισμό τους επενδύοντας στις ΑΠΕ.
Στόχος της διάσκεψης της Κοπεγχάγης αποτελεί επίσης, η μείωση κατά 30% των εκπομπών των αναπτυσσόμενων χώρων.
Οι χώρες τις Αφρικανικής Ηπείρου στη τελευταία προπαρασκευαστική συνάντηση της Βαρκελώνης απείλησαν να απέχουν από τη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης εάν οι ανεπτυγμένες χώρες δεν συμβάλλουν περισσότερο οικονομικά τις αναπτυσσόμενες στην προσπάθεια για τη λήψη μέτρων ενάντια στις κλιματικές αλλαγές δεδομένου του υψηλού κινδύνου που αυτές αντιμετωπίζουν χωρίς ουσιαστικά να φέρουν ευθύνη και υπό το καθεστώς της ανάγκης για ουσιαστική οικονομική ανάπτυξη των χωρών τους. Σε μία σκληρή δήλωση των εκπροσώπων τους ζητούν οι αναπτυσσόμενες χώρες να αναλάβουν την ευθύνη για την παρούσα κατάσταση να αποφύγουν τις καθυστερήσεις για τη λήψη μίας δεσμευτικής συμφωνίας και να προβούν σε μία γενναία χρηματοδότηση των κρατών τους που θα είναι και οι βασικότερα θιγμένοι από τις κλιματικές αλλαγές. Είναι χαρακτηριστικό ότι τη στάση τους επικρότησαν και οι υπόλοιπες αναπτυσσόμενες χώρες.
Τέλος οι χώρες της Λατινικής Αμερικής παρά το γεγονός ότι θεωρούνται χώρες μεσαίου εισοδήματος με μικρή συμβολή στο φαινόμενο των κλιματικών αλλαγών υπάρχουν φωνές που θεωρούν ότι πρέπει να συμβάλλουν πέραν της χρηματοδότησης που ζητούν για τη λήψη μέτρων, και από μόνες τους στην επίτευξη μίας δεσμευτικής συμφωνίας στην Κοπεγχάγη. Και αυτό διότι από τη μία η αποψίλωση των δασών της περιοχής και από τη άλλη η εξόρυξη και εξαγωγή ορυκτών καυσίμων από κάποιες από αυτές (Βενεζουέλα, Βραζιλία, Κολομβία Μεξικό) συμβάλλουν άμεσα και έμμεσα στις Κλιματικές Αλλαγές. Οι επιπτώσεις δε αυτών όπως η παραγωγή τροφίμων η έλλειψη πόσιμου νερού, η ενίσχυση της εμφάνισης μολυσματικών ασθενειών αποτελούν επίσης έναν πιστικό λόγο για συμβολή των χωρών αυτών στην επίτευξη μίας συμφωνίας.
Τέλος στόχος της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης στα πλαίσια περιορισμού των κλιματικών αλλαγών και των επιπτώσεων τους, αποτελεί και η μηδενική αποψίλωση των δασών έως το 2020. Σε αντίθεση δε ακόμη και με τις ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέφυγε οποιαδήποτε δέσμευση για οικονομική στήριξη των παγκόσμιων προσπαθειών για να σταματήσει η καταστροφή των δασών του πλανήτη. Την απαράδεκτη αυτή στάση μάλιστα της πλειοψηφίας των κρατών-μελών στη τελευταία Σύνοδο Κορυφής αναφορικά με την χρηματοδότηση των αναπτυσσόμενων χωρών για να αντιμετωπίσουν την καταστροφής των δασών τους και την Κλιματική Αλλαγή. κατήγγειλε στις 11 Νοεμβρίου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Κρίτων Αρσένης. Επισήμανε δε την ανάγκη να εστιαστούμε σε προγράμματα αγροδασοπονίας, αναδάσωσης και δάσωσης για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, παράλληλα με την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής καθαρής ενέργειας Μάλιστα δήλωσε ότι «Δεδομένου ότι είναι απίθανο να σταματήσουμε να εκπέμπουμε αέρια άνθρακα τα επόμενα 50 χρόνια, η αύξηση της αποθήκευσης άνθρακα στη γη είναι η μόνη μας ελπίδα και θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα των πολιτικών αντιμετώπισης.»
Η διάσκεψη της Κοπεγχάγης αποτελεί στη παρούσα φάση την ύστατη προσπάθεια όχι για αντιστροφή του φαινομένου των κλιματικών αλλαγών αλλά για περιορισμό του σε επίπεδα που δεν θα υπονομεύουν το μέλλον του πλανήτη στη μορφή που τον ξέρουμε αλλά και την επιβίωση του μεγαλύτερου μέρους της ανθρωπότητας. Η ανάγκη υπέρβασης εγωιστικών πρακτικών από τους ηγέτες των κρατών και περισσότερο των αναπτυσσόμενων κρατών αποτελεί μονόδρομο προς την επίτευξη του στόχου της προστασίας του πλανήτη που αποτελεί την κιβωτό της ζωής όπως τη ξέρουμε.
Ακόμα και στην περίπτωση που δεν υφίστανται κλιματικές αλλαγές ή που αυτές δεν οφείλονται στο μεγαλύτερο μέρος τους στις εκπομπές της ανθρώπινης δραστηριότητας, η διαμορφωμένη κατάσταση του περιβάλλοντος στον πλανήτη κυρίως από την ανθρώπινη δραστηριότητα απαιτεί την ανάπτυξη ενός άλλου μοντέλου μη ληστρικού απέναντι στον πλανήτη τους πόρους τη χλωρίδα τη πανίδα και γενικότερα τα οικοσυστήματα του. Ενός μοντέλου περιβαλλοντικά φιλικού και διαχειριστικά μακραίωνο για τις επόμενες γενιές που θα ζήσουν στον πλανήτη μας.

Προσοχή!!! Αλιευτικό…

Η παράνομη αλιεία είναι δυστυχώς ένα φαινόμενο που έχει αρχίσει εδώ και μερικά χρόνια να παίρνει μεγάλες δια-στάσεις. Όλα αυτά γίνονται για χάρη των χρημάτων, καθώς ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Γης τρέφεται από ψάρια και η ζήτηση είναι αυξημένη.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα προκαλείται από τα μεγάλα αλιευτικά που απλώνουν τα αφρόδιχτά τους με αποτέλεσμα να πιάνονται σε αυτά όχι μόνο τα ψάρια που χρειάζονται, αλλά και άλλα είδη ψαριών που είναι προς εξαφάνιση. Το πιο περιζήτητο αλίευμα είναι ο τόνος. Η υπερβολική αλίευσή του μπορεί να οδηγήσει στην εξαφάνιση του σε μερικά χρόνια από τώρα. Ο τόνος αποτελεί για ορισμένες χώρες ένα από τα βασικά είδη καθημερινής διατροφής. Η παράνομη αλιεία επηρεάζει όμως και τους μικρότερους ψαράδες οι οποίοι βλέπουν σιγά σιγά τη δουλεία τους να μειώνεται. Οι κυβερνήσεις τις περισσότερες φορές δεν κάνουν τίποτα για να διορθώσουν αυτό το πρόβλημα. Η λύση πρέπει να δοθεί από όλους μας. Όλοι πρέπει να προβληματιστούμε και αν θέλουμε να προστυχεύσουμε τη θάλασσα να οργανωθούμε από τη στεριά. Μια χαρακτηριστική παροιμία που μπορεί να μας διδάξει πολλά λέει τα εξής:
Ήταν κάποτε ένας κάβουρας και ένας ερωδιός. Ο ερωδιός κορόιδευε το καβούρι επειδή ήταν πολύ αργό. Μια μέρα το καβούρι αποφάσισε να του αποδείξει ότι μπορεί να νικήσει τον ερωδιό. Έτσι αποφάσισαν να κάνουν έναν αγώνα δρόμου. Το καβούρι όμως ζήτησε βοήθεια από όλους τους συγγενείς του και σε κάθε στροφή του αγώνα εμφανιζόταν και ένα διαφορετικό καβούρι. Ο ερωδιός πίστεψε έτσι ότι ο κάβουρας ήταν τελικά πιο γρήγορος από τον ίδιο. Αυτό που πέτυχε ο κάβουρας με τη βοήθεια των συγγενών του είναι ένα παράδειγμα για όλους μας: Να ξεχάσουμε τις δια-φορές μας και να εργαστούμε όλοι μαζί. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προστατέψουμε τις θάλασσες! Και όπως χαρα-κτηριστικά λέει και μια κινέζικη παροιμία: Ο καθένας είναι μια σταγόνα, όλοι μαζί είμαστε ένας ωκεανός…
Οι μαθητές της Ε΄και ΣΤ΄τάξης του Δ.Σ Αντιπάρου

Δ.Σ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ «Θάλασσα, ένα γαλάζιο θαύμα»


Κατά το σχολικό έτος 2009-2010, το Δημοτικό Σχολείο Αντιπάρου και συγκεκριμένα οι δυο μεγαλύτερες τάξεις του σχολείου (Ε΄ και Στ΄) στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης, διάλεξε να διαπραγματευτεί το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Θάλασσα, ένα γαλάζιο θαύμα».
Σκοπός μας λοιπόν για τη φετινή χρονιά θα είναι:
1. Να ευαισθητοποιηθούμε για τη ρύπανση των ακτών και των θαλασσών και να μάθουμε όσα περισσότερα γίνεται για τα απειλούμενα είδη της θάλασσας.
2. Να ανακαλύψουμε τον πλούτο που μας προσφέρει η θάλασσα (ναυτιλία, τουρισμός, τροφή, κ.ά.).
3. Να έρθουμε σε πιο στενή επαφή με το βιβλίο, να αγαπήσουμε τη Λογοτεχνία και να αποκτήσουμε κριτική σκέψη.
4. Να αναπτύξουμε διάφορες μορφές συνεργατικότητας, να μάθουμε να παρατηρούμε και να ταξινομούμε τα στοιχεία που έχουμε κάθε φορά στη διάθεσή μας, να εξασκηθούμε στο λόγο (γραπτό και προφορικό) και να μάθουμε να εκφραζόμαστε καλλιτεχνικά μέσα από δραστηριότητες που θα πραγματοποιήσουμε το τρέχον σχολικό έτος.

Στα πλαίσια λοιπόν του προγράμματος αυτού, πραγματοποιήσαμε καθαρισμό της ακτής του Σιφνέικου γιαλού καθώς επίσης εκφραστήκαμε καλλιτεχνικά, φτιάχνοντας το δικό μας ημερολόγιο του 2010, με θέμα τη θάλασσα.

Δραστηριότητες
1. Πραγματοποιήθηκε εθελοντικός καθαρισμός των ακτών της Αντιπάρου από τους μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης.
2. Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην ιχθυόσκαλα Aντιπάρου. Τα παιδιά ενημερώθηκαν για τους τρόπους ψαρέματος των επαγγελματικών σκαφών, τα είδη των ψαριών της περιοχής και τον τρόπο διακίνησής τους καθώς και την απειλούμενη μείωση των ποσοτήτων των αλιευμάτων της περιοχής.
3. Πραγματοποιήθηκε προβολή βίντεο «Οι υπερασπιστές των Ωκεανών» της Greenpeace και «Απρόσμενες συναντήσεις» Discovery με θέμα το πρόβλημα της υπεραλίευσης και σπάνια είδη θαλάσσιων οργανισμών αντίστοιχα. Οι μαθητές προβληματίστηκαν πάνω στο πρόβλημα της υπεραλιείας και συζήτησαν πιθανές λύσεις αυτού. Επίσης οι μαθητές επιδόθηκαν στη συγγρα-φή άρθρων πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.
4. Οι μαθητές εκφράστηκαν καλλιτεχνικά μέσα από τη ζωγραφική για θέματα σχετικά με τη θά-λασσα, ζωγραφιές των οποίων χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή σχολικού ημερολογίου 2010.
5. Οι μαθητές συγκέντρωσαν τραγούδια παραδοσιακά και σύγχρονα με θέμα τη θάλασσα, κα-θώς ακολούθησε συζήτηση γύρω από το πώς ο άνθρωπος τη χρησιμοποιεί πολλές φορές για να εκφράσει τα συναισθήματά του.

Στο δρόμο του μεταλλωρύχου...

Από καιρό η τάξη μας κανόνιζε μια εκδρομή στο ΚΠΕ Λαυρίου. Έτσι λοιπόν την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου ξεκινήσαμε το πρωί για το Γαύριο. Όταν φτάσαμε στο λιμάνι, μπήκαμε στο καράβι με προορισμό τη Ραφήνα. Εκεί μας περίμενε ένα πούλμαν που μας πήγε στο Λαύριο. Μας συνόδευαν, η δασκάλα μας, η κυρία Ιουλία, η Διευθύντρια του σχολείου μας, η κυρία Δέσποινα και η Σχολική Σύμβουλος, η κυρία Ειρήνη. Όταν φτάσαμε οι υπεύθυνοι του ΚΠΕ, η κυρία Ειρήνη, ο κύριος Νίκος και ο κύριος Μανώλης, μας υποδέχτηκαν με την πιο ζεστή αγκαλιά τους.
Εκεί αφού χωριστήκαμε σε ομάδες, μείναμε σε διαφορετικούς ξενώνες που είχαν ονόματα όπως "Χάος", "Σούριζα", "Σούνιο". Τα ονόματα αυτά μάθαμε ότι ήταν ονόματα περιοχών του Λαυρίου.
Κάναμε διάφορες δραστηριότητες. Γνωρίσαμε τα ορυκτά,ανακαλύψαμε την ιστορία της περιοχής, ξεναγηθήκαμε στα παλιά εργοστάσια της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλουργίας, στα αρχαία πλυντήρια, στο Χάος και είδαμε μεταλλευτικές στοές.Ήταν σπουδαίο που φροντίζαμε μόνοι μας τον εαυτό μας. Την άλλη μέρα το απόγευμα, φύγαμε φορτωμένοι δώρα και ωραίες αναμνήσεις !
Γυρίζοντας στο σχολείο μας, φτιάξαμε και εμείς με τη σειρά μας μία αφίσα και τη στείλαμε στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου, θέλοντας να έτσι να τους ευχαριστήσουμε για όλα όσα έκαναν για εμάς!
Περάσαμε καταπληκτικά!!!!!!!!

Οι μαθητές της ΣΤ΄ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου Χώρας Άνδρου

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009

Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός αφίσας με θέμα «Ο Τόπος μου: Φύση και Πολιτισμός».

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνει Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Γεωγραφίας.
Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού (Ε' και ΣΤ' τάξης) και η συμμετοχή σε αυτόν είναι προαιρετική. Τα επιμέρους θέματα του διαγωνισμού για κάθε βαθμίδα είναι τα εξής:
• Δημοτικό
Διαγωνισμός αφίσας με θέμα «Ο Τόπος μου: Φύση και Πολιτισμός».
Όροι διαγωνισμού
Σε κάθε εργασία πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα- στο πίσω μέρος της αφίσας ή της φωτογραφίας- τα παρακάτω στοιχεία:

Επώνυμο και όνομα μαθητή
Όνομα πατέρα
Όνομα μητέρας
Τάξη
Σχολείο
Ταχ. Δ/νση
Τηλέφωνο
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εργασίες τους έως την 30η Απριλίου 2010 στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη, Λέσβος.
Οι εργασίες θα αξιολογηθούν από τριμελή επιτροπή. Οι διακριθέντες τρεις μαθητές κάθε βαθμίδας θα τιμηθούν σε ειδική τελετή στο χώρο του Πανεπιστημίου Αιγαίου τον Ιούνιο του 2010 όπου θα παρουσιάσουν τα έργα τους και θα παραλάβουν τιμητικά βραβεία και επαίνους. Τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής των μαθητών θα καλυφθούν από το Τμήμα Γεωγραφίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα: www.aegean.gr.

Μουσειοσκευές για δανεισμό

Οι Φίλοι του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, διαθέτουν τέσσερις (4) Μουσειοσκευές για δανεισμό με θέματα:

1. Η Μετανάστευση των Οργανισμών

2. Τα Ηφαίστεια της Ελλάδας

3. Τα Ελληνικά Δάση

4. Το Έδαφος στηρίζει τη Ζωή του

Όλες οι Μουσειοσκευές απευθύνονται σε μαθητές από Ε' Δημοτικού έως Γ' Λυκείου και για την παρουσίαση τους απαιτείται ψηφιακός προβολέας. Η διάρκεια παρουσίασης καθεμιάς είναι περίπου δύο διδακτικές ώρες. Τα προγράμματα έχουν την έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (8294/Γ7, 23/1/09).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2108083289, 2108086405, amarg,@gnhm.gr

Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2009

Αποστολή ενημερωτικού υλικού για τη βιοποικιλότητα

Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων απέστειλε ενημερωτικό υλικό στις σχολικές μονάδες α/θμιας εκπ/σης με θέμα την «Προστασία και ανάδειξη βιοτόπων και ειδών περιοχών Natura 2000 νήσου Μήλου»,δεδομένης της συμβολής του υλικού αυτού στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών και των εκπαιδευτικών των Κυκλάδων.

Έγκριση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 2009-2010

H Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων έχοντας υπόψη:
1.Την αριθ.81687/Γ7/09-07-2009 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ με θέμα «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων»
2.Την αριθ.123915/Γ7/07-10-2009 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ με θέμα «Παράταση προθεσμίας έγκρισης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων»
3.Την αριθ.Γ7/107631/02-10-2009 υπουργική απόφαση με θέμα «Επιτροπή σχολικών δραστηριοτήτων»
4.Την αριθ.6681/04-11-2009 απόφαση του Δ/ντη Εκπ/σης της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων με θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής σχολικών δραστηριοτήτων»
5.Την πράξη 16 (19/11/09) της Επιτροπής ,με την οποία γνωμοδοτεί για την έγκριση των υποβληθέντων προγραμμάτων

αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει τα υποβληθέντα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των παρακάτω σχολικών μονάδων :

Διεύθυνση Π.Ε


1.Δ.Σ Άνω Σύρου,Η απειλούμενη θαλάσσια ζωή του τόπου μας,Φραγκιά Αικατερίνη
2.Δ.Σ Άνω Σύρου,Η απειλούμενη θαλάσσια ζωή του τόπου μας,Σχίζα Ελένη
3.1ο Ν/Γ Ερμούπολης, Τα πουλιά του Αιγαίου ,Μαργαρίτα Φρέρη,Ιωάννα Τάκη
4.1ο Ν/Γ Ερμούπολης, Τα πουλιά του Αιγαίου ,Μπάιλα Καλλιόπη,Στεργίου Ελένη
5.Ν/Γ Άνω Σύρου,Το γαιτανάκι της φύσης,Παρασκευοπούλου Γεωργία, Παππά Χριστίνα
6.Ν/Γ Άνω Σύρου,Το γαιτανάκι της φύσης,Παρασκευοπούλου Γεωργία, Παππά Χριστίνα
7.5ο Δ.Σ Ερμούπολης, Αειφόρο σχολείο,Καφετσή Σοφία,Τσιώλη Ελένη
8.5ο Δ.Σ Ερμούπολης, Περιβάλλον και τέχνη, Νόνη Σακκά
9.5ο Δ.Σ Ερμούπολης, Περιβάλλον και τέχνη, Αναστάσιος Μουκατεμίδης
10.5ο Δ.Σ Ερμούπολης, Κλιματικές αλλαγές,Ράικου Μαρία
11.Ν/Γ Βάρης,Είμαι ένα σποράκι,Στεργίου Σοφία,Ιασωνίδου Μαρία,Καρακαιδού Ειρήνη
12.Ν/Γ Βάρης,Είμαι ένα σποράκι,Στεργίου Σοφία,Ιασωνίδου Μαρία,Καρακαιδού Ειρήνη
13.Ν/Γ Φοίνικα ,Εξοικονόμηση ενέργειας,Τατσέλου Αδαμαντία

1Ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε


14.Δ.Σ Βίβλου,Μια σταγόνα διηγείται,Σκάρκος Χρήστος
15.Δ.Σ Βίβλου,Μια σταγόνα διηγείται,Σκάρκου Νεκταρία
16.Δ.Σ Βίβλου,Μια σταγόνα διηγείται,Τζήκας Δημήτρης
17.2ο Δ.Σ Νάξου,Φυτοφάρμακα και μεταλλαγμένα τρόφιμα,Σέργη Παρασκευή
18.2ο Δ.Σ Νάξου,Φυτοφάρμακα και μεταλλαγμένα τρόφιμα,Γεροντάκη Αυγουστίνα
19.4ο Δ.Σ Νάξου,Το κλίμα αλλάζει,εμένα με νοιάζει Προμπονά Μαρία
20.Δ.Σ Αγ.Αρσενίου,Οι ακτές του Αγ.Αρσενίου,Σαπουντζή Μαρία
21.Δ.Σ Αγ.Αρσενίου,Οι ακτές του Αγ.Αρσενίου,Δελερή Κων/να
22.Ν/Γ Φιλωτίου,Περιβάλλον και υγεία,Κύλη Ειρήνη,Σφακιανού Κων/να-Ευαγγελία,Αναματερού Σοφία,Μουστάκη Άννα
23.Ν/Γ Φιλωτίου,Περιβάλλον και υγεία,Κύλη Ειρήνη,Σφακιανού Κων/να-Ευαγγελία,Αναματερού Σοφία,Μουστάκη Άννα
24.Ν/Γ Φιλωτίου,Περιβάλλον και υγεία,Κύλη Ειρήνη,Σφακιανού Κων/να-Ευαγγελία,Αναματερού Σοφία,Μουστάκη Άννα
25.Δ.Σ Γλινάδου,Νερό, Μαγκανάρη Ειρήνη
26.Δ.Σ Γλινάδου,Νερό, Βιργινία Κουτίνα
27.Δ.Σ Καταπόλων,Θάλασσα και τέχνη, Φερενίδης Χρήστος
28.Δ.Σ Καταπόλων,Το νερό της Αμοργού,Γιαννουλίδου Ανδρομάχη
29.Δ.Σ ΧώραςΑμοργού, Ελιά-μέλι:παραγωγή και υποπροιόντα, Κουρή Θάλεια
30.Δ.Σ Χώρας Αμοργού, Ελιά-μέλι:παραγωγή και υποπροιόντα, Τζιτζιφοπούλου Ελένη

2ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε


31.Δ.Σ Οπίσω Μέρους,Η ροή του νερού,Αδαμίδης Βασίλης
32.Δ.Σ Όρμου Κορθίου,Περπατώ εις το δάσος,Χαραλαμπίδου Παρασκευή
33.Δ.Σ Όρμου Κορθίου,Τα κατοικίδια ζώα,Γαλάνη Δήμητρα
34.Δ.Σ Όρμου Κορθίου,Τα κατοικίδια ζώα,Γεωργαντά Ελεάνα
35.Δ.Σ Όρμου Κορθίου,Το δάσος εκπέμπει SOS ,Σαουλίδου Ειρήνη
36.Δ.Σ Όρμου Κορθίου,Περπατώ εις το δάσος, Χαραλαμπίδου Παρασκευή
37.Ν/Γ Χώρας Άνδρου,Περιβάλλον και υγεία ,Μποζάκη Ευαγγελία
Σαχά Μαρία
38.Δ.Σ Χώρας Άνδρου,Η ελιά στην Άνδρο,Μαχαιρά Βασιλική
Γκόβαρη Ουρανία
39.Δ.Σ Χώρας Άνδρου,Η ελιά στην Άνδρο,Στεφάνου Καίτη
Γκόβαρη Ουρανία
40.Δ.Σ Χώρας Άνδρου,Η εικόνα της φύσης μέσα από τις 4 εποχές, Μποτζιώρης Νικόλαος
41.Δ.Σ Χώρας Άνδρου,Η εικόνα της φύσης μέσα από τις 4 εποχές, Τατάκη Αλεξάνδρα
42.Δ.Σ Χώρας Άνδρου,Γνωρίζω το φθινόπωρο, Κωνσταντινίδου Ηλέκτρα
43.Δ.Σ Χώρας Άνδρου,Γνωρίζω το φθινόπωρο, Δέβρας Νικήτας
44.Ν/Γ Όρμου Κορθίου,Ανακύκλωση,Τσαπάρα Μαρία,Δρακοπούλου Αγγελική
45.Δ.Σ Ιουλίδας,Το νερό πηγή ζωής,Πούλου Καλλιόπη
46.Δ.Σ Ιουλίδας,Η ρύπανση της Μεσογείου,Φωτιάδης Πολυχρόνης
47.Δ.Σ Ιουλίδας,Μνημεία της Κέας,Βαρθολομαίου Χριστίνα


3ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε


48.Δ.Σ Επισκοπής,Οικιστική ανάπτυξη, δημόσιοι χώροι και περιβάλλον Παπαστεφάνου Δήμητρα
49.Δ.Σ Επισκοπής,Οικιστική ανάπτυξη, δημόσιοι χώροι και περιβάλλον Κυριακίδου Δέσποινα
50.Δ.Σ Επισκοπής,Ας μάθουμε τον ουρανό με τα άστρα,Δίπλα Ζωή
51.Δ.Σ Επισκοπής,Ας μάθουμε τον ουρανό με τα άστρα,Βασιλειάδου Πηνελόπη
52.Δ.Σ Φηρών,Oι αστροεξερευνητές,Βαζαίου Ειρήνη
53.Δ.Σ Εμπορείου,Η θάλασσα και η ρύπανσή της,Δουκακάρου Ειρήνη
54.Δ.Σ Εμπορείου,Η θάλασσα και η ρύπανσή της,Σιγάλα Θεώνη
55.Δ.Σ Ιου,Το φαινόμενο του θερμοκηπίου ,Μπινιέτογλου Άννα
56.Δ.Σ Ιου,Το φαινόμενο του θερμοκηπίου,Αθανασούλας Κων/νος

4ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε

57.Δ.Σ Αδάμαντα,Ενέργεια και φυσικοί πόροι,Ζαιμάκη Χρυσή
58.Δ.Σ Αδάμαντα,Νερό,Συμεωνίδης Κων/νος
59.Δ.Σ Μήλου,Εξοικονόμηση ενέργειας,Παναγιώτου Ελένη
60.Δ.Σ Μήλου,Εξοικονόμηση ενέργειας,Τζάτσης Πέτρος
61.Δ.Σ Μήλου,Εξοικονόμηση ενέργειας,Εικοσιπεντάκη Αντριάνα
62.Δ.Σ Μήλου,Γνωρίζω τον τόπο μου,Ουστά Κατερίνα
63.Δ.Σ Μήλου,Γνωρίζω τον τόπο μου ,αλάσκα Αθανασία
64.Δ.Σ Μήλου,Στο μονοπάτι για το ξωκκλήσι,Στέφου Άννα
65.Δ.Σ Αδάμαντα,Η κατάκτηση του διαστήματος,Εργίνα Ψαρρά Κυρίτση
66.Ν/Γ Απολλωνίας,Ο βυθός μέσα από τη μάσκα,Ευαγγελοπούλου Μαρία,Παλαιού Μαργαρίτα,Πλιάκη Μαρία
67.Ν/Γ Απολλωνίας,Ο βυθός μέσα από τη μάσκα,Ευαγγελοπούλου Μαρία,Παλαιού Μαργαρίτα,Πλιάκη Μαρία

5ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε

68.Δ.Σ Πύργου,Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι,Κορωναίος Θεόδωρος-Μιχαηλίδου Κυριακή

6ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε

69.Ν/Γ Λευκών,Βουνό ή θάλασσα;,Μήτση Μαίρη
70.1ο Δ.Σ Παροικιάς,Η ελιά,Πάνου Ευαγγελία
71.1ο Δ.Σ Παροικιάς,Η προστασία της καφέ αρκούδας,Μπογιατζή Αικατερίνη
72.1ο Δ.Σ Παροικιάς,Η προστασία της καφέ αρκούδας,Σπύρου Ιγνάτιος
73.N/Γ Προδρόμου,Caretta-caretta,Καπούτσου Παρασκευή
74.Ν/Γ Αγκαιριάς,Βιοποικιλότητα:απειλούμενα είδη,Κοτσικόνα Ευμορφία Μαρία
75.Δ.Σ Αντιπάρου,Θάλασσα,Σουλίδης Σταύρος
76.Δ.Σ Αντιπάρου,Θάλασσα,Νούλα Ελένη

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2009

ΤΗΝΟΣ Συμμετοχή σε δενδροφύτευση

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2009 ο Δήμος Τήνου ,σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού και το Σύλλογο «Οι φίλοι του πράσινου» θα πραγματοποιήσουν δράσεις δενδροφύτευσης στην περιοχή Βίντσι της Τήνου. Η έναρξη των δράσεων θα γίνει την ίδια μέρα στις 9.00 π.μ στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού και η δενδροφύτευση θα διαρκέσει έως τις 12 μ.μ. Η εθελοντική συμμετοχή συναδέλφων και μαθητών Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων των δημοτικών σχολείων της Τήνου στη δενδροφύτευση επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των συλλόγων διδασκόντων των σχολικών μονάδων.
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι την Παρασκευή 11/12 και ώρα 7 μ.μ στη συνεδριακή αίθουσα του Ιδρύματος Τηνιακού Πολιτισμού θα γίνει η παρουσίαση των δράσεων δενδροφύτευσης και ακολούθως θα διανεμηθεί το έντυπο «Η ιστορία της πικροδάφνης» (συλλογική εργασία των μαθητών Ε΄ τάξης του 2ου Δ.Σ Τήνου-έκδοση Δήμου Τήνου).

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009

Συμμετοχή σε δενδροφύτευση

Tην Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2009 ο Σύλλογος «Οι φίλοι του πράσινου» σε συνεργασία με το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Τήνου θα πραγματοποιήσουν δράσεις δενδροφύτευσης στον περιφερειακό δρόμο της πόλης της Τήνου .Η έναρξη των δράσεων θα γίνει την ίδια μέρα στις 10.30 στην εκκλησία της Αγ.Παρασκευής.στην πόλη της Τήνου.Στη δενδροφύτευση καλούνται να συμμετάσχουν εθελοντικά οι συνάδελφοι και οι μαθητές των δημοτικών σχολείων της Τήνου.

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2009

Ημέρα του ποταμού 2010

Η συντονιστική επιτροπή του εθνικού θεματικού δικτύου περιβαλλοντικής εκπ/σης "Το ποτάμι" ενημερώνει ότι όλα τα σχολεία θα μπορούν να προετοιμάζονται για την Ημέρα του Ποταμού 2010 το Σάββατο 24 Απριλίου 2010. Στην Πανελλήνια αυτή δραστηριότητα μπορούν να συμμετάσχουν ΟΛΑ τα σχολεία είτε ανήκουν, είτε δεν ανήκουν στο δίκτυό . Το σχολείο που επιθυμεί να συμμετάσχει μπορεί να στείλει πριν από τις 20 Απριλίου 2010 μια απλή δήλωση συμμετοχής. Μετά τις 25 Απριλίου θα πρέπει κάθε σχολείο να στείλει συμπληρωμένο, με όσα στοιχεία έχει συλλέξει, στο σχετικό έντυπο (FormHtP) που υπάρχει στην ιστοσελίδα της Http://sites.google.com/site/rivernetgr/Home.
Κάθε σχολείο που συμμετέχει θα επισκεφθεί έναν ποταμό και θα υλοποιήσει πρόγραμμα ΠΕ μιας ημέρας, με σκοπό να εκτιμήσει την ποιότητα του ποταμού και του περιβάλλοντα χώρου, σε μια ζώνη μήκος 200 μ και πλάτους 20μ. Τα σχετικά αποτελέσματα θα αποσταλούν στην Συντονιστική Επιτροπή στην Αθήνα, στα γραφεία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΣΠΕ).
Προτείνεται η οργάνωση της Ημέρας του Ποταμού και σε τοπικό επίπεδο με τη συνεργασία σχολείων κατά μήκος ενός ποταμού. Είναι καλό να υπάρξει συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση προκειμένου να προταθούν και να υιοθετηθούν δράσεις προστασίας του ποταμού σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Στη δράση θα πρέπει να δοθεί η μέγιστη δημοσιότητα σε τοπικό επίπεδο.

Για τη συμμετοχή των σχολείων δεν υπάρχουν προϋποθέσεις (χημικό εργαστήριο ή άλλα όργανα). Έντυπα και πληροφορίες από τη Γραμματέα του ΣΠΕ, Ισμήνη Κάβουρα (210 3225245 εσωτ.7, φαξ. 210 3225240, e-mail: spe@ellinikietairia.gr)

Eπισκέψεις σχολείων στο Δημοτικό Eνυδρείο Κινίου Σύρου και στο Μουσείο Παραδοσιακών Σκαφών, Αλιευτικών Εργαλείων και Θαλασσίων Οργανισμών

Επαναλειτουργεί και δέχεται επισκέψεις σχολείων το Ενυδρείο του Δήμου Άνω Σύρου στο Κίνι . Το Ενυδρείο του Δήμου Άνω Σύρου στο Κίνι έχει δημιουργηθεί με σκοπό να γνωρίσει στους επισκέπτες τον θαλάσσιο κόσμο του Αιγαίου, στο πλαίσιο μιας περιβαλλοντικής πατριδογνωσίας. Πρόκειται για ένα ενυδρείο μικρής κλίμακας για εκπαιδευτική χρήση, στο οποίο παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά είδη ψαριών και άλλων θαλασσίων οργανισμών που συναντώνται γύρω από τις ακτές τις Σύρου. Στον ίδιο χώρο στεγάζονται επίσης τα εκθέματα του Μουσείου Παραδοσιακών Σκαφών, Αλιευτικών Εργαλείων και Θαλασσίων Οργανισμών.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης-ξενάγησης οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τη θαλάσσια ζωή στη συγκεκριμένη περιοχή και στο Αιγαίο γενικότερα, καθώς και να παρατηρήσουν από κοντά ,ζωντανά ,τα χαρακτηριστικά είδη που ζουν και αναπαράγονται σ΄ αυτό το πέλαγος. Επίσης έρχονται σε επαφή με τις θαλάσσιες δραστηριότητες των ανθρώπων αυτού του τόπου, τα εργαλεία που χρησιμοποιούν και τους τρόπους με τους οποίους ζουν από τη θάλασσα. Γίνεται επίσης προσπάθεια να δίνονται ερεθίσματα για ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας της φύσης, τρέχοντα περιβαλλοντικά προβλήματα και ζητήματα που απασχολούν την κοινή γνώμη σε σχέση με τη θάλασσα.
Για κάθε πληροφορία και επισκέψεις σχολείων στα τηλέφωνα 22813 60952 και 6945499634

Τηλεδιάσκεψη μεταξύ σχολικών μονάδων Σίφνου-Αντιπάρου

Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Α/θμιας Δ/νσης Εκπ/σης Κυκλάδων σε συνεργασία με το γραφείο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ της Β/θμιας Δ/νσης Εκπ/σης Κυκλάδων θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη μεταξύ των σχολικών μονάδων Σίφνου και Αντιπάρου με θέμα την ενημέρωση των συναδέλφων για ζητήματα περιβαλλοντικής εκπ/σης.
Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στις 1.30 μ.μ στο Δ.Σ Σίφνου και στο Γυμνάσιο Αντιπάρου.

Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2009

6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ-(Τμήμα 2)«Χρώματα και αρώματα…!!»Τα αγριολούλουδα της ΣύρουΣκοπός: Να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον του νησιού που ζουν
Στόχος: Να γνωρίσουν τα φυτά και τα λουλούδια του τόπου τους
Μέθοδος εργασίας: Βιωματική / μέθοδος project
Χρόνος υλοποίησης προγράμματος: Απρίλιος- Ιούνιος 2009
Αφόρμηση
Με την επιστροφή μας από τις διακοπές του Πάσχα ήρθε στο σχολείο, η Ευαγγελίνα, με ένα μπουκέτο αγριολούλουδα…!!
Στόχοι

 Να γνωρίσουν την φυσιολογία των φυτών –λουλουδιών
 Να έρθουν σε επαφή με τα είδη των αγριολούλουδων
 Να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν την σύνδεση των λουλουδιών με την λαϊκή παράδοση και την μυθολογία
 Να αντιληφθούν τα λουλούδια ως πηγή έμπνευσης για την τέχνη
Η γωνιά των αγριολούλουδων
Διαμορφώσαμε μια γωνιά της τάξης μας έτσι ώστε να συγκεντρώσουμε εκεί ό, τι ήταν σχετικό με τα αγριολούλουδα. (παραμύθια, βιβλία, φυτολόγιο, μεγεθυντικό φακό, λουλούδια, κατασκευές των παιδιών)
Τα παιδιά επισκέπτονταν συχνά τη γωνιά αυτή και ασχολούνταν με το υλικό της.
Γλώσσα

 Εμπλουτισμός λεξιλογίου
 Καλλιέργεια προφορικού και γραπτού λόγου

Παιχνίδια λέξεων με ονόματα από αγριολούλουδα, αντιστοίχιση, κρεμάλα, παροιμίες, παραμύθια, παραγωγή γραπτού λόγου, δημιουργία εποπτικού υλικού

Μαθηματικά
 Ερμηνεία, παρατήρηση, περιγραφή, σύγκριση, ταξινόμηση, αντιστοίχιση, σειροθέτηση, συμβολική αναπαράσταση

Μετρήσαμε τα πέταλά των λουλουδιών, συγκρίναμε και ομαδοποιήσαμε τα μεγέθη, τα σχήματα, τα χρώματα, τα διάφορα είδη

Περιβάλλον

 Φυσικό περιβάλλον-Εμπλουτισμός της γνώσης σχετικά με τους φυτικούς οργανισμούς στο περιβάλλον
 Ανθρωπογενές περιβάλλον-Κατανόηση της αλληλεπίδρασης του περιβάλλοντος με τις δραστηριότητες του ανθρώπου
Πήγαμε εκπαιδευτική επίσκεψη για μελέτη πεδίου στην Παρακοπή, μαζέψαμε λουλούδια, τα παρατηρήσαμε, τα αποξηράναμε, κάναμε πειράματα, φτιάξαμε φυτολόγιο.
Μιλήσαμε για την χρησιμότητα τους (θεραπευτικές ιδιότητες, βότανα), συζητήσαμε για την ανάγκη προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας.
Συμμετείχαμε στις εκδηλώσεις για τη παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, φτιάξαμε ταμπλό με αντιπροσωπευτικές δουλειές μας που εκτέθηκε στον χώρο της πλατείας Μιαούλη και πήραμε μέρος με ομάδα παιδιών στα εργαστήρια που οργανώθηκαν ( ομαδική ζωγραφική, κατασκευές από άχρηστα υλικά)
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων επισκέφτηκαν το σχολείο και μίλησαν στο σύνολο των παιδιών οι υπεύθυνοι περιβαλλοντικής Α/βάθμιας και Β/Βάθμιας εκπαίδευσης για τα φυτά και τα λουλούδια της Σύρου.

Δημιουργία και έκφραση

 Έκφραση
 Ανάπτυξη δημιουργικότητας

Φτιάξαμε κατασκευές με διάφορες τεχνικές και υλικά(κολάζ, μόμπιλ, ομαδικές χειροτεχνίες, τυπώματα κ.α.)
Μάθαμε ποιήματα με αγριολούλουδα (Ευγενία Φακίνου Κυκλάμινο, Ανεμώνα, Παπαρούνα).

Διαβάσαμε παραμύθια και μύθους («Ένα δέντρο ζητάει αυλή», «Ο μικρός Βασιλιάς των λουλουδιών», «Το μαγικό άρωμα της Άνοιξης»).
Δραματοποιήσαμε ιστορίες, εκφραστήκαμε με τον αυτοσχεδιασμό και τη μίμηση
Μάθαμε τραγούδια και χορούς με θέμα τα λουλούδια.
Διασκευάσαμε το παραμύθι «Ο Βασιλιάς των λουλουδιών» και σχεδιάσαμε την καλοκαιρινή μας γιορτή.

Αξιολόγηση

Ολοκληρώνοντας την υλοποίηση του προγράμματος, αξιοποιώντας την παρατήρηση και την καταγραφή και συζητώντας με τα παιδιά καταλήξαμε στα ακόλουθα:
Οι αρχικοί στόχοι επιτεύχθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος αλλά θεωρούμε πως η μεγαλύτερη διάρκεια υλοποίησης θα μας έδινε την χρονική άνεση του να ασχοληθούμε πιο επισταμένα με κάποιους επιμέρους στόχους όπως τα λουλούδια στην τέχνη (ζωγραφικοί πίνακες).
Η ανταπόκριση των παιδιών κατά την διάρκεια του προγράμματος υπήρξε σημαντική. Συμμετείχαν, συνεργάστηκαν, εμπλούτισαν την γωνιά των λουλουδιών και διαμόρφωσαν το περιεχόμενο των δράσεων. Ευαισθητοποιήθηκαν σχετικά με την ανάγκη γνώσης και διαφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού τους
Η διδακτική επίσκεψη – μελέτη πεδίου στην Παρακοπή κέντρισε το ενδιαφέρον τους και λειτούργησε ενισχυτικά για την εξέλιξη του προγράμματος.
Τέλος, δούλεψαν με ενθουσιασμό για την γιορτή λήξης και το τελικό αποτέλεσμα μας ευχαρίστησε όλους.

Υπεύθυνοι Νηπιαγωγοί:ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ- ΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

Περιβαλλοντική εκπαίδευση (Π.Ε) και Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε)

Η φιλοσοφία της Π.Ε συνδέεται με τις ανάγκες της ευαίσθητης ομάδας των α.με.ε.ε.α για κοινωνικοποίησή τους και απόκτηση γνώσεων μέσα από ενεργητικές ,βιωματικές και ερευνητικές εμπειρίες με το περιβάλλον. Μπορεί να θέσει τα θεμέλια της ενεργητικής συμμετοχής των ΑμεΑ στα προγράμματά της, τα οποία θα της επιτρέψουν να κάνουν χρήση των ικανοτήτων τους, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να αποκτήσουν νέες εμπειρίες, γνώσεις και δεξιότητες , να ενεργοποιηθούν ατομικά και ομαδικά.
Η σύνδεση της Π.Ε με την Ε.Α.Ε αποτελεί μια καλή ψυχολογική βάση για τα ΑμεΑ, που θα τα βοηθήσει –ανάλογα με την αναπηρία τους- στην κοινωνικοποίησή τους, κάτω από την κατάλληλα προσαρμοσμένη, αλλά και διακριτική καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Ο ρόλος του είναι ουσιαστικότατος, αλλά και λεπτός. .Η τήρηση των ισορροπιών ξεκινά από την ανάλυση των στοιχείων που χαρακτηρίζουν τα ΑμεΑ.
Οι γενικοί στόχοι της Ε.Α.Ε πραγματώνονται σε μεγάλο βαθμό μέσα από τους στόχους της Π.Ε και αποτελούν το συνδετικό κρίκο που θα βοηθήσει τα ΑμεΑ. Η επαφή με το περιβάλλον τα οδηγεί στην αυτοδιαμόρφωση. Οι περιβαλλοντικές δραστηριότητες τα ελκύουν, για να γνωρίσουν το γύρω μεγάλο κόσμο. Τα βιωματικά περιβαλλοντικά ερεθίσματα, μέσα από τον κόσμο της αφηρημένης σκέψης , των αφηρημένων εννοιών και εικόνων.
Χρειάζεται ,επομένως, σύνδεση Π.Ε και Ε.Α.Ε, η οποία θα βοηθήσει τα ΑμεΑ ,στοχεύοντας στον περιβαλλοντικό αλφαβητισμό τους.
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση : πρόκληση του σήμερα ,πραγμάτωση του αύριο!

ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΝΕΛΑ
Σχολική σύμβουλος 17ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής Ν.Αιγαίου

Νηπιαγωγείο και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση


Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί πλέον μία σημαντική θεματική ενότητα του Αναλυτικού προγράμματος και έχει μία δυναμική θέση σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ ο σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του, να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήματα που συνδέονται με αυτό και να δραστηριοποιηθούν με ειδικά προγράμματα, ώστε να συμβάλλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισής του. Έτσι τα παιδιά οδηγούνται στην αναγνώριση αξιών και στη διασαφήνιση εννοιών, στην ανάπτυξη και καλλιέργεια ψυχοκινητικών δεξιοτήτων και στάσεων καθώς και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων γύρω από προβλήματα που αφορούν το περιβάλλον.
Ένας από τους βασικούς σκοπούς της Προσχολικής Εκπαίδευσης είναι το μικρό παιδί να έρθει σε επαφή με το περιβάλλον, ανθρωπογενές και φυσικό, να αντιληφθεί προβληματικές καταστάσεις και σύμφωνα με τις εμπειρίες του να βρίσκει τρόπους επίλυσης προβλημάτων και να υιοθετεί θετικές στάσεις και αξίες. Στο Νηπιαγωγείο πραγματοποιούνται προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και συνήθως η χρησιμοποιούμενη διδακτική μεθοδολογία είναι το σχέδιο εργασίας (project). Τα θέματα με τα οποία υλοποιούνται προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Νηπιαγωγείο είναι προσιτά και αγαπητά στα παιδιά και η θεματολογία αυτή αντλείται από ερεθίσματα που δίνονται από το εγγύς περιβάλλον των παιδιών, που μπορεί να είναι η γειτονιά τους, το χωριό τους, το νησί τους, τα φυτά που ευδοκιμούν στον τόπο τους, οι κλιματολογικές συνθήκες που υπάρχουν, το νερό σε όλες τις μορφές τους, η διαχείριση των σκουπιδιών και πολλά άλλα. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αναπτύσσει την υπευθυνότητα, την ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση των παιδιών σε ζητήματα περιβαλλοντικά αλλά ταυτόχρονα ενισχύει και τη συμμετοχή και συλλογικότητα, που είναι απαραίτητες για την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής.
Στις προσπάθειες για περιβαλλοντικά προγράμματα, που πραγματοποιούνται από τις σχολικές μονάδες των νησιών των Κυκλάδων συμβάλλει σημαντικά το περιοδικό «Οικοκυκλάδες» του τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας Εκπαίδευσης του Ν. Κυκλάδων. Αποτελεί ένα ενημερωτικό εργαλείο και ένα μέσο διαλόγου για περιβαλλοντικά θέματα ανάμεσα σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και μέλη των τοπικών κοινωνιών των νησιών. Για τη νέα σχολική χρονιά, ευχόμαστε πολλές «περιβαλλοντικές» δράσεις και προγράμματα από τα Νηπιαγωγεία με την ευαισθητοποίηση, και τη συμμετοχή όλων των παιδιών για μια καλύτερη, ποιοτική, αναβαθμισμένη περιβαλλοντικά ζωή.


ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΟΥ
Σχολική Σύμβουλος 48ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής Ν. Κυκλάδων

Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2009

Συμμετοχές σε σεμινάρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην Ακράτα -Νέα Κίο

1.Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ακράτας Αχαίας διοργανώνει τριήμερο θεωρητικό-βιωματικό σεμινάριο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με θέμα: «Εισαγωγή στην Π.Ε. – Προγράμματα Π.Ε. στο σχολείο και στο Κ.Π.Ε.».Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες του Κ.Π.Ε. Ακράτας από Παρασκευή 18 – Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2009
Τα έξοδα μετακίνησης ,διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών θα καλυφθούν από το Κ.Π.Ε. Ακράτας .Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν 2 εκπαιδευτικοί Α/θμιας εκπ/σης από τις Κυκλάδες.
Αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων έως 14/11/09 στο φαξ 2281079347 ή ηλεκτρονικά : diperival@dipe.kyk.sch.gr2.Το ΚΠΕ Νέας Κίου Αργολίδας διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο –εργαστήριο για εκπαιδευτικούς των νομών εμβέλειάς του. Το σεμινάριο είναι εισαγωγικού χαρακτήρα με θέμα: «Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Π. Ε.».Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του ΚΠΕ Νέας Κίου από την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου έως την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2009.
Τα έξοδα μετακίνησης ,διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών θα καλυφθούν από το Κ.Π.Ε. Νέας Κίου .Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν 2 εκπαιδευτικοί Α/θμιας εκπ/σης από τις Κυκλάδες.
Αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων έως 6/11/09 στο φαξ 2281079347 ή ηλεκτρονικά : diperival@dipe.kyk.sch.gr

1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΠΕ ΑΚΡΑΤΑΣ(18-20/12/09)

Παρασκευή 17:00 – 21:00

Θεσμικό και θεωρητικό πλαίσιο, θεματολογία, σύγχρονες πρακτικές

Σάββατο 09:00 – 13:30 & 16:30 – 20:30.

Πρωί: Πρακτικές πεδίου στα προγράμματα του Κ.Π.Ε. Ακράτας (νερό – υγρότοποι, παραδοσιακοί οικισμοί).

Απόγευμα: Σχεδιασμός Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο σχολείο (εργαστήρια)

Κυριακή 09:00 – 14:30

Εργασία σε ομάδες, Συμπεράσματα, Κλείσιμο

2.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΠΕ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ(27-29/11/09)
Παρασκευή 27 Νοεμβρίου
16:00 – 16:30 Εγγραφή – Φάκελοι –Χαιρετισμοί


16:30 – 17:00 Δράσεις και λειτουργία του ΚΠΕ. Υπεύθυνη του ΚΠΕ Νέας Κίου,
Βλάχου- Βρέτου Ειρήνη

17:00 – 17:45 Από την Π.Ε. στην Εκπαίδευση για την Αειφορία

17:45- 18:30 Οι αρχές σχεδιασμού ενός προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης-
θεσμικό πλαίσιο

18:30 – 18:45 Διάλειμμα

18:45 – 20:45 Παράλληλα Εργαστήρια:
α) Α/θμια Εκπ/ση: Γνωριμία ομάδας, Παιχνίδια επικοινωνίας

β) Β/θμια Εκπ/ση: Γνωριμία ομάδας, Θεατρικό εργαστήρι

21:00 Δείπνο
Σάββατο 28 Νοεμβρίου

9:00 – 10:00 Η μελέτη πεδίου στην Π.Ε.

10:00 – 10:30 Παρουσίαση του προγράμματος του ΚΠΕ Νέας Κίου: «Ερασίνος, ο γιος του βράχου»

11:00 – 13:00 Εργασία στο πεδίο του προγράμματος «Ερασίνος, ο γιος του βράχου»

13:00 – 13:30 Επιστροφή στο ΚΠΕ

14:00 – 17:00 Γεύμα- ξεκούραση

17:00 – 18:30 Εφαρμογή Μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται στην Π.Ε.

18:45 – 20:45 Παράλληλα Εργαστήρια:
α) Β/θμια Εκπ/ση: Γνωριμία ομάδας, Παιχνίδια επικοινωνίας

β) Α/θμια Εκπ/ση: Γνωριμία ομάδας, Θεατρικό εργαστήρι

21:00 Δείπνο

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

9:30 – 10:30 Υλοποίηση προγράμματος με τη χρήση νέων τεχνολογιών- Δημιουργία βίντεο

10:30 – 11:00 Παρουσίαση του προγράμματος «Ταξίδι στο παρελθόν, Νέα Κίος».

11:00 – 12:00 Επίσκεψη και ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο της Νέας Κίου.

12:00 – 13:00 Αξιολόγηση του προγράμματος. Παραλαβή βεβαιώσεων.

13:30 Γεύμα

Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2009

Περιοδικό ΟΙΚΟΚΥΚΛΑΔΕΣ (τεύχος 3)

Διαβάστε το 3ο τεύχος (Σεπτέμβριος 2οο9) του περιοδικού ΟΙΚΟΚΥΚΛΑΔΕΣ (Έκδοση του τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων) στη διεύθυνση:

http://www.epyna.gr/~agialama/eidiseis/teuxos_oikokyklades_3.pdf

Συμμετοχές σε σεμινάριο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην Κλειτορία (20-22/11/09)

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κλειτορίας Αχαίας διοργανώνει τριήμερο θεωρητικό-βιωματικό σεμινάριο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με θέμα: «Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Θεωρητική και Βιωματική Προσέγγιση».Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από 20 έως 22 Νοεμβρίου 2009 στην Κλειτορία.(Ώρα άφιξης στις 17.30 της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου 2009 και ώρα αναχώρησης στις 15.00 της Κυριακής 22 Νοεμβρίου 2009).
Τα έξοδα διαμονής- διατροφής των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών θα καλυφθούν από το Κ.Π.Ε. Κλειτορίας, ενώ τα έξοδα μετακίνησης των επιμορφούμενων από τους ίδιους. Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν 2 εκπαιδευτικοί α/θμιας εκπ/σης από τις Κυκλάδες.Αιτήσεις συμμετοχής (συνημμένα) των ενδιαφερομένων έως 6/11/09 στο φαξ 2281079346 ή ηλεκτρονικά : diperival@dipe.kyk.sch.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Παρασκευή 20-11-2009

17.00 - 17.30 Άφιξη , παραλαβή φακέλων
17.30 - 17.45 «Ελάτε να γνωριστούμε…»
17.45 - 18.05 Παρουσίαση του Κ.Π.Ε. Κλειτορίας
Αγγελική-Μαρία Σταυροπούλου, Μαρία Σχοινά, Μέλη Π.Ο ΚΠΕ ΚΛειτορίας
18.05 – 18.20 Από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην εκπαίδευση για την
Αειφορία
Πασσά Μαριάννα Μέλος Π.Ο ΚΠΕ ΚΛειτορίας
18.20 – 19.00 Μέθοδοι υλοποίησης Προγραμμάτων Π.Ε.
• Μέθοδος Project- Το παράδειγμα ενός προγράμματος,
Βούλγαρης Γιώργος, Υπεύθυνος Π.Ε. Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά
• Περιβαλλοντικό μονοπάτι
• Μελέτη πεδίου
• Επίλυση προβλήματος
Αγγελική-Μαρία Σταυροπούλου, Μαρία Σχοινά, Μέλη Π.Ο ΚΠΕ ΚΛειτορίας
19.00 – 19.30 Σχεδιασμός-Υλοποίηση και Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Π.Ε.
Μπακαστάθης Αθανάσιος Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας
19.30 – 20.00 Νέες Τεχνολογίες και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Τσοχαντάρης Φώτης, Υπεύθυνος Π.Ε Α/θμιας Εκπ/σης. Ν. Κορινθίας
20.00 – 20.15 Το θεατρικό παιχνίδι ως μέσο και εργαλείο στην Π.Ε.
Ζωδιάτου Έλενα Αν. Υπευθύνου ΚΠΕ Κλειτορίας
20.15 – 21.00 Δείπνο
21.15 – 22.15 Παιχνίδια Γνωριμίας - Επικοινωνίας και Συγκρότησης ομάδας
Ζωδιάτου Έλενα, Πασσά Μαριάννα, Τσιλίκα Χρυσούλα, Μπακαστάθης Αθανάσιος, Αγγελική-
Μαρία Σταυροπούλου, Μαρία Σχοινά


Σάββατο 22-11-2009

8.00 – 8.30 Πρωινό
8.30 – 9.00 Χωρισμός σε ομάδες, παραλαβή υλικών
9.00 Αναχώρηση, δραστηριότητες στο πεδίο,
13.30 Επιστροφή
14.00 – 14.30 Γεύμα
14.30 – 17.00 Ανάπαυση
17.00 – 17.30 Το Παιχνίδι Ρόλων ως μεθοδολογικό εργαλείο στα προγράμματα
Π.Ε.
Ζωδιάτου Έλενα, Τσιλίκα Χρυσούλα Μέλη Π.Ο ΚΠΕ ΚΛειτορίας
17.30- – 19.30 Εργασία σε Ομάδες - Σχεδιασμός προγραμμάτων Π.Ε.
Συντονισμός ομάδων εργασίας: Ζωδιάτου Έλενα, Πασσά Μαριάννα,
Τσιλίκα Χρυσούλα, Μπακαστάθης Αθανάσιος, Αγγελική-Μαρία Σταυροπούλου,
Μαρία Σχοινά
19.30 – 20.15 Σχεδιασμός σεναρίου για Παιχνίδι Ρόλων - Προετοιμασία
20.15 Δείπνο
21.30 – 22.30 Παρουσιάσεις- Αξιολόγηση Παιχνιδιού Ρόλων

Κυριακή 23-11-2009

8.00 – 8.30 Πρωινό
8.30 – 9.00 Παράδοση υλικών
9.00 – 11.00 Ολοκλήρωση εργασιών
11.00 – 11.30 Διάλειμμα
11.30 – 13.30 Παρουσιάσεις ομάδων – Συζήτηση - Αξιολόγηση
13.30 – 14.00 Γεύμα-Αναχώρηση

Ενημερωτικές παρουσιάσεις σε σχολεία της Κύθνου - Κέας

Tο Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων σε συνεργασία με τη μη κυβερνητική οργάνωση «Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού » θα πραγματοποιήσει ενημερωτικές παρουσιάσεις στα δημοτικά σχολεία της Κύθνου και Κέας με θέμα : «Η αειφόρος ανάπτυξη των νησιών του Αιγαίου».
Οι παρουσιάσεις, διάρκειας 1 διδακτικής ώρας, απευθύνονται σε μαθητές Ε’ και ΣΤ’ τάξεων και προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν στο Δ.Σ Κύθνου στις 2 Νοεμβρίου 2009 και στα Δ.Σ Ιουλίδας και Κορησσίας στις 5 Νοεμβρίου 2009 , με τη σύμφωνη γνώμη των συλλόγων διδασκόντων των σχολείων.

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2009

Ο συγγραφέας Κώστας Βασιλάκης σε σχολεία της Σύρου

Το συγγραφέα παιδικών βιβλίων Κώστα Βασιλάκη είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν μαθητές της Σύρου την Πέμπτη 29/10/09.Η επίσκεψή του στο πλαίσιο προγράμματος του ΕΚΕΒΙ "Συγγραφείς και εικονογράφοι στα σχολεία" πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπ/σης στο νηπιαγωγείο Ποσειδωνίας(σε συνεργασία με τη σχολική σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής)και στο 6ο Δ.Σ Ερμούπολης.Ο συγγραφέας παρουσίασε τα βιβλία του "Τα ζώα της φάρμας","Τα πουλιά που ζουν πλάι μας" και το "Πεφταστέρι".

Περιπατητικές διαδρομές 2009-2010


Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων συνεχίζει και φέτος τις περιπατητικές διαδρομές του σε μονοπάτια της Σύρου .Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε η διαδρομή Κάμπος-κόλπος Γραμμάτων,διάρκειας 2,5 ωρών.

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2009

Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων στη Σύρο (29/10/09)

Τα Τμήματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων διοργανώνουν σεμινάριο στη Σύρο την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2009 με θέμα : « Πολιτισμός και Περιβάλλον .Θεσμικό πλαίσιο, Μεθοδολογία και Θεματολογία των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών προγραμμάτων».Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης και ώρες 18.00-21.00 μ.μ
Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. και ενημερωτικό υλικό. Παρακαλούμε όπως ενημερωθούν οι συνάδελφοι.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

18.00-18.30 Προσέλευση – Εγγραφές

18.30-18.45 Παιχνίδι γνωριμίας

18.45-19.30
-«Γιατί ένα πολιτιστικό πρόγραμμα;» (Βέτα Αποστολίδου, υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων)

-Παρουσίαση πολιτιστικών προγραμμάτων

19.30-20.15
-«Μεθοδολογία και Θεματολογία των περιβαλλοντικών προγραμμάτων »(Απόστολος Χατζηπαρασκευαίδης, υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων)
- Παρουσίαση περιβαλλοντικών προγραμμάτων

20.15-20.20 Διάλειμμα

20.20-21.00 Βιωματικό Εργαστήριο Α’: «Το αειφόρο σχολείο»
Βιωματικό Εργαστήριο Β’: «Θεατρικό παιχνίδι»

Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Πάρο (27/10/09)

Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων διοργανώνει σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Πάρο την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2009 με θέμα : « Θεσμικό πλαίσιο, Μεθοδολογία και Θεματολογία της Εκπαίδευσης για την Αειφορία».Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο 2ο Δ.Σ Παροικιάς και ώρα 17.30-20.00 μ.μ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
17.00-17.30 Προσέλευση - Εγγραφές
17.30-17.45 Παιχνίδι γνωριμίας
17.45-18.10 " Κυκλάδες: Αειφόρα νησιά;"
18.10-18.35 " Θεσμικό πλαίσιο, Μεθοδολογία και Θεματολογία της Εκπαίδευσης για την Αειφορία "
18.35-18.45 Διάλειμμα
18.45-20.00 Βιωματικό Εργαστήριο : «Το αειφόρο σχολείο»

Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων στην Τήνο(19/10/09)

Τα Τμήματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων διοργάνωσαν σεμινάριο στην Τήνο την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2009 με θέμα : « Πολιτισμός και Περιβάλλον .Θεσμικό πλαίσιο, Μεθοδολογία και Θεματολογία των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών προγραμμάτων».
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου και ώρες 18.00-21.00 μ.μ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
18.00-18.30 Προσέλευση - Εγγραφές
18.30-18.45 Παιχνίδι γνωριμίας
18.45-19.30 " Γιατί ένα πολιτιστικό πρόγραμμα;" (Βέτα Αποστολίδου, υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων)
19.30-20.00 " Το θεσμικό πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα" (Απόστολος Χατζηπαρασκευαίδης, υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων)
20.00-20.10 Διάλειμμα
20.10-21.00 Βιωματικό Εργαστήριο : «Το αειφόρο σχολείο»

Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Κύθνο (15/10/09)

Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων διοργάνωσε σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Κύθνο την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2009 με θέμα : « Θεσμικό πλαίσιο, Μεθοδολογία και Θεματολογία της Εκπαίδευσης για την Αειφορία».
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Κύθνου και ώρες 18.00-20.00 μ.μ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

17.30-18.00 Προσέλευση - Εγγραφές
18.00-18.15 Παιχνίδι γνωριμίας
18.15-18.35 " Κυκλάδες: Αειφόρα νησιά;"
18.35-18.55 " Το θεσμικό πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα "
18.55-19.05 Διάλειμμα
19.05-20.00 Βιωματικό Εργαστήριο : «Το αειφόρο σχολείο»

Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Μύκονο(8/10/09)

Tα Τμήματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων διοργάνωσαν σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Μύκονο την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2009 με θέμα : « Θεσμικό πλαίσιο, Μεθοδολογία και Θεματολογία της Εκπαίδευσης για την Αειφορία».
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο Δ.Σ Άνω Μεράς Μυκόνου και ώρα 17.30-21.30 μ.μ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
« Θεσμικό πλαίσιο, Μεθοδολογία και Θεματολογία της Εκπαίδευσης για την Αειφορία»

17.30-18.00 Προσέλευση - Εγγραφές
18.00-18.30 Παιχνίδι γνωριμίας
(Μ. Σπαρτινού, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Β/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων & Απ. Χατζηπαρασκευαϊδης, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων)
18.30-19.00 " Το θεσμικό πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα " Απ. Χατζηπαρασκευαϊδης
19.00-19.30 "Εκπαιδευτικά εργαλεία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης "
Μ. Σπαρτινού
19.30-19.45 Διάλειμμα
19.45-21.15 Παράλληλα Βιωματικά Εργαστήρια
Α’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (Απ. Χατζηπαρασκευαϊδης)
Β΄ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (Μ. Σπαρτινού )
21.15-21.30 Συζήτηση

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2009

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των σχεδίων προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2009.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στα προγράμματα που υλοποιούν τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, οι αιτήσεις συμμετοχής των σχολικών ομάδων θα πρέπει να έχουν σταλεί στον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2009.

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2009

Νέα προγράμματα και υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης WWF Ελλάς

(α) Για το θέμα της Κλιματικής Αλλαγής, θυμίζουμε ότι είναι στη διάθεσή σας το CD rom «Το Κλίμα είναι στο Χέρι σου» που διανεμήθηκε πέρυσι στους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Το υλικό αυτό παραμένει επίκαιρο, μια και είναι, μάλιστα, το έτος αυτό αφιερωμένο στην Ενέργεια (σύμφωνα με τα γνωστά πια θεματικά έτη της Unesco για την Εκπαίδευση για την Αειφορία). Επίσης στην ιστοσελίδα (http://www.wwf.gr), στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Υλικό θα βρείτε και δυο ακόμη σχετικά πακέτα: το «Κλιματικό Χάος» και το «Σχολεία για το Κλίμα».

Ενόψει της Συνδιάσκεψης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή που θα γίνει τον ερχόμενο Δεκέμβριο (7-18 Δεκεμβρίου 2009) στην Κοπεγχάγη, έχουμε ετοιμάσει δυο εγχειρίδια του μαθητή, «Το Κλίμα στα Χέρια τους» για την κρίσιμη αυτή Συνδιάσκεψη που θα βρείτε επίσης στο Υλικό της ΠΕ, στην ιστοσελίδα : (http://www.wwf.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=168&Itemid=176). Σύντομα, επίσης, θα αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα μας και παιδαγωγικό υλικό με θέμα «Κατοικείν» και κλιματική αλλαγή.

(β) Για το δάσος, που δυστυχώς ήρθε πάλι στην επικαιρότητα μετά τις πυρκαγιές της Αττικής, θα βρείτε ανανεωμένο υλικό στην ιστοσελίδα, όπως ένα επιδαπέδιο παιχνίδι για το δάσος (http://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/EpidapedioDasosKanonesPaixnidiou.pdf) που μπορείτε εύκολα να παίξετε με τους μαθητές. Στο υλικό «Το Μέλλον των Δασών» (http://www.wwf.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=168&Itemid=176) θα βρείτε παρουσιάσεις και δραστηριότητες για το θέμα των δασικών πυρκαγιών αλλά σύντομα θα έχουμε και νέο παιδαγωγικό υλικό για την Αττική.

(γ) Όσον αφορά τη Βιοποικιλότητα ως όψη της Εξέλιξης, ένα απολαυστικό βιβλίο που εισάγει τα παιδιά στο θέμα της Εξέλιξης, όπως τη συνέλαβε και τη διατύπωσε ο Δαρβίνος, είναι το Ένα ζουζούνι παραπάνω: η ζωή και οι περιπέτειες του Κάρολου Δαρβίνου, εκδόσεις Μεταίχμιο, σε συνεργασία με το WWF. Δείτε το φυλλάδιο δραστηριοτήτων http://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/DARBINOS.pdf

πηγή:WWW EΛΛΑΣ

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2009

Μια βαλίτσα, όλο θάλασσα!


Σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, κουίζ, τραγούδια, βιβλία, παραμύθια, κατασκευές, παιχνίδια με κάρτες, ήχοι, dvd, πατρόν, αφίσες, πάνινα παιχνίδια ουφ... χωράνε βρε παιδιά όλα αυτά σε μια βαλίτσα;;;
Κι όμως στη «Βαλίτσα της Θάλασσας» χωράνε αυτά και πολλά άλλα παιχνίδια!!!
Μέσα από τα παιχνίδια, τα παιδιά θα γνωρίσουν τους «πρωταγωνιστές» της θάλασσας, τους κινδύνους που αντιμετωπίζει αλλά και τρόπους με τους οποίους μπορούμε να την προστατέψουμε, ενώ ο αναλυτικός οδηγός θα βοηθήσει τους νηπιαγωγούς και τους δασκάλους να «τρέξουν» τις δραστηριότητες ακόμη πιο αποτελεσματικά.
Η «Βαλίτσα της Θάλασσας», υλοποιήθηκε από τη MOm, Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής φώκιας, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη και απευθύνετε σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών.
Κάθε βαλίτσα διατίθεται στα σχολεία για 3 εβδομάδες. Το σχολείο επιβαρύνεται μόνο με τα έξοδα διακίνησης.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 210 5222 888, ή στο info@mom.gr.
(Ειρήνη Τσέβη,Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων)

Ενημέρωση λειτουργίας Εθνικών θεματικών δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2009-10

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν εγκριθεί από τη αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ και λειτουργούν τα παρακάτω Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Π.Ε.


1. «Η Θάλασσα»
Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Αργυρούπολης
Τηλ.: 210-9959250-1, Φαξ: 210-9959251, e-mail: acee@otenet.gr
Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας 3, Τ.Κ. 16451

2. «Ελιά»
Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Καλαμάτας
Τηλ.: 27210-86147, Φαξ: 27210-86147, e-mail: kpekal@otenet.gr
Ταχ. Δ/νση: Θουκυδίδου 2, Τ.Κ. 24100

3. «Τα λιμάνια της Ελλάδας»
Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Δραπετσώνας
Τηλ.: 210-4618297, 4624627, Φαξ: 210-4612422
Ταχ. Δ/νση: Μονεμβασιάς 1 – Α. Παναγούλη, Τ.Κ. 186484. «Απορρίμματα: Τα χρήσιμα - άχρηστα»
Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Έδεσσας
Τηλ.: 23810-51337, Φαξ: 23810-21737, e-mail: mail@kpe-edess.pel.sch.gr
Ταχ. Δ/νση: Μύλοι – Περιοχή Καταρρακτών, 58200 Έδεσσα


5. «Διαχείριση Απορριμμάτων - Ανακύκλωση»
Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Βερτίσκου
Τηλ.: 23940-94000, Φαξ: 23940-94010, e-mail: kpeverti@otenet.gr
Ταχ. Δ/νση: ΒερτίσκοςΤ. Κ. 57200


6. Το σεισμικό τόξο που μας ενώνει
Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Λιθακιάς
Τηλ.: 26950-53417, Φαξ: 26950-53418, e-mail: http://www.kpezakyn.gr/
Ταχ. Δ/νση: Κτίριο Μεσσαλά, Λιθακιά Ζακύνθου, Τ.Κ.29092

7. Κλιματικές αλλαγές
Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Στυλίδας
Τηλ.: 22380-23121, Φαξ: 22380-23137, e-mail: www.kpestylidas.gr
Ταχ. Δ/νση: Περιοχή Εργατικές Κατοικίες Δήμου Στυλίδας, Τ.Κ. 353 00

8. Περιβαλλοντικές διαδρομές στα ίχνη του παρελθόντος
Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Λαυρίου
Τηλ.: 22920-22693, Φαξ: 22920-25880, e-mail: www.kpelavrio.info
Ταχ. Δ/νση: Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, Τ.Θ. 518,Τ.Κ. 19500

9. Μετάξι
Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Σουφλίου
Τηλ.:25540-24383,25540-24345,Φαξ:25540-24383,e-mail: www.kpesoufliou.gr
Ταχ. Δ/νση: Μ. Παπαναστασίου 3, Σουφλί, Τ.Κ. 68400

10. Τα σπήλαια της Ελλάδας
Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Βάμου
Τηλ.: 28250-83230, Φαξ: 28250-83231, e-mail: http://kpe-vamou.chan.sch.gr/
Ταχ. Δ/νση: Κεφαλάς Δήμου Βάμου Αποκορώνου, Χανιά, Τ.Κ.73008


11. Μέλισσας έργα
Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Αρναίας
Τηλ.:23720-23185, 23720-23184, Φαξ: 23720-23185,
e-mail: www.kpe-arnaias.gr
Ταχ. Δ/νση: Μαθητική Εστία Αρναίας , Τ.Κ. 630 74


12. Νερό και βιώσιμη ανάπτυξη
Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Έδεσσας
Τηλ.: 23810-51337, Φαξ: 23810-21737, e-mail: http://kpe-edess.pel.sch.gr/
Ταχ. Δ/νση: Μύλοι-Περιοχή Πάρκου Καταρρακτών, Έδεσσα, Τ.Κ. 58200

13. «Άμπελος Πολύτιμον της Μεσογείου Αγαθόν»
Συντονιστικός φορέας: Β/θμιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας
Τηλ.: 210 9310767, 210-5229997, Φαξ: 210 9310767
e-mail perival@dide-a-ath.att.sch.gr, gpe@dide-d-ath.att.sch.gr
Ταχ. Δ/νση: Ομήρου 34 Ν. Σμύρνη, Τ.Κ 17121

14. «Bιομηχανική Κληρονομιά. Αξίες από το παρελθόν παρακαταθήκη για το μέλλον»
Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Νάουσας
Τηλ.: 23320-25111, Φαξ: 23320-52053, e-mail arapitsa@otenet.gr
Ταχ. Δ/νση: Αγίου Νικολάου Τ. Κ. 59200 – Νάουσα Τ.Θ. 137

15. Τουρισμός και Περιβάλλον
Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Αρχανών
Τηλ.: 2810-752970, Φαξ: 2810-752971, e-mail mail@kpe-archan.ira.sch.gr
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Νταφώτη, Αρχάνες Ηρακλείου, Τ.Κ. 70100

16. Οικολογικά Σχολεία
Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά /
Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης
Τηλ.2810 333772, 2103224944, Fax. 2103225285, www.eepf.gr

17. Φύση χωρίς Σκουπίδια
Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνης /
Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης
Τηλ.2810 26398, 2103224944, Fax. 2103225285, www.eepf.gr

18. Μαθαίνω για τα δάση
Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας /
Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης
Τηλ. 210 6399597, 2103224944, Fax. 2103225285, www.eepf.gr

19. Πράσινες γωνιές της γειτονιάς μου
Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς /
Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης
Τηλ. 23410 29194, 2103224944, Fax. 2103225285, www.eepf.gr

20. Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον
Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας /
Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης
Τηλ. 27210 44588, 2103224944, Fax. 2103225285, www.eepf.gr

21. Το σποράκι πηγή ζωής
Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Λαυρίου
Τηλ.: 22920-22693, Φαξ: 22920-25880, e-mail: www.kpelavrio.info
Ταχ. Δ/νση: Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, Τ.Θ. 518,Τ.Κ. 19500

22. Το ποτάμι
Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά / Ελληνική Εταιρεία
Τηλ. 210 4132609, 2103225245, Fax. 2103225240, Elet@ellinikietairia.gr

23. Δίκτυο αγωγής τηλεόρασης
Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών
Τηλ. :23210-47512, Φαξ:23210-47504, e-mail: mail@dipe.ser.sch.gr
Ταχ. Δ/νση: Κερασούντος 2, Σέρρες, Τ.Κ.62110

24. Χαρίστε χαμόγελο στο περιβάλλον
Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής/Το Χαμόγελο του παιδιού
Τηλ.: 210- 6047260/210-3306140, Φαξ: 210-3843038, e-mail:www.hamogelo.gr
Ταχ. Δ/νση: To Χαμόγελο του Παιδιού, Στουρνάρη 16 Αθήνα, Τ.Κ. 10683

25. «Γεωργία & Περιβάλλον»
Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Νάουσας
Τηλ.: 23320-25111, Φαξ: 23320-52053, e-mail arapitsa@otenet.gr
Ταχ. Δ/νση: Αγίου Νικολάου Τ. Κ. 59200 – Νάουσα Τ.Θ. 137

26. «Βιοποικιλότητα: το εργαστήρι της ζωής»
Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Καστοριάς
Τηλ.: 24670-23069, Φαξ: 24670-84750, e-mail: kpekast1@otenet.gr
Ταχ. Δ/νση:Περιβαλλοντικό Πάρκο Δήμου Καστοριάς, Τ.Κ. 52100

27. «Λίμνες: Πηγές Έμπνευσης για Προγράμματα Π.Ε.»
Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Καστοριάς
Τηλ.: 24670-23069, Φαξ: 24670-84750, e-mail: kpekast1@otenet.gr
Ταχ. Δ/νση:Περιβαλλοντικό Πάρκο Δήμου Καστοριάς, Τ.Κ. 52100

28. «Άγρια Πανίδα σε κίνδυνο»
Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Υπάτης
Τηλ.:22310 98071, e-mail: kpeypatfth@sch.gr
Ταχ. Δ/νση: Κτήριο Γυμνασίου, Υπάτη, Τ.Κ. 35016

29. «Παραδοσιακοί οικισμοί και φύση»
Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Κόνιτσας
Τηλ.:, Φαξ: 26550-23903, e-mail: kpekon@otenet.gr
Ταχ. Δ/νση: Κόνιτσα, Τ.Κ. 44100

30. «Γεωπεριβαλλοντικά - Γεωμυθολογικά Μονοπάτια»
Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Στυλίδας
Τηλ.: 22380 -23121, Φαξ: 22380 23137, e-mail: www.kpestylidas.gr
Ταχ.Δ/νση: Περιοχή Εργατικές Κατοικίες Δήμου Στυλίδας, Τ.Κ. 353 00

31. «Ήχος και Φύση»
Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Ποροίων
Τηλ.: 23270 23227, Φαξ: 23270 23223, e-mail: http://kpe-poroion.ser.sch.gr/
Ταχ. Δ/νση: Μαθητική Εστία Πορόϊων, Κάτω Πορόια Σερρών - ΤΚ 62055

32. «Τα ελληνικά ποτάμια στη φύση, στην παράδοση και στον πολιτισμό»
Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Θέρμου
Τηλ.: 26440 – 24032, Φαξ: 2644024032, e-mail: www.kpe-thermou.gr
Ταχ. Δ/νση: ΚΠΕ Θέρμου, Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας Τ.Κ. 300 08

33. «Το Δάσος»
Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Μουζακίου
Τηλ.: 24450 – 43242, 24450 43383, Φαξ: 2445043363, e-mail:www.kpem.gr
Ταχ. Δ/νση: Νεβροπόλεως 1, Τ.Κ. 43060, Μουζάκι Καρδίτσας

34. «Η Ενέργεια στο περιβάλλον του παιδιά»
Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Μουζακίου
Τηλ.: 24450 – 43242, 24450 43383, Φαξ: 2445043363, e-mail:www.kpem.gr
Ταχ. Δ/νση: Νεβροπόλεως 1, Τ.Κ. 43060, Μουζάκι Καρδίτσας

35. «Θερμαλισμός-Αειφορία-Πολιτισμός»
Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Ελ. Κορδελιό
Τηλ.: 2310 707150, Φαξ: 2310 707150, e-mail: http://www.kpe-thess.gr
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 2, Τ.Κ. 563 34 Θεσσαλονίκη


Η λειτουργία των δικτύων διέπεται από τις με αρ. πρωτ. 127856/Γ7/29-11-2006 (για την Π.Ε.) και 127261/Γ7/28-11-06 (για την Α.Υ.) Υπουργικές Αποφάσεις.
Οι Συντονιστικές επιτροπές των Δικτύων, στη συνέχεια, ενημερώνουν τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για τα σχολεία της περιοχής τους που συμμετέχουν στο Δίκτυο.
Θα ακολουθήσει συμπληρωματικός πίνακας, σε περίπτωση που εγκριθεί η λειτουργία και άλλων δικτύων.

Πρόσκληση ένταξης στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Νερό και Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Η ζωή στον πλανήτη μας ξεκίνησε από το νερό, το οποίο θεωρείται ένας ανανεώσιμος φυσικός πόρος που ασκεί κρισιμότατο ρόλο και επηρεάζει τα οικοσυστήματα και τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η σωστή διαχείριση και προστασία του διασφαλίζει τη συνέχιση των ευεργετικών του επιδράσεων στο διηνεκές.
Σε κάθε τόπο εντοπίζονται διαφορετικές ανάγκες για νερό και γι’ αυτό η επάρκειά του εξασφαλίζεται μέσα από διαφορετική διαχείριση των υδάτινων πόρων. Η αμφίδρομη σχέση που συνδέει τις τοπικές ανάγκες με εκπαιδευτικούς στόχους, καθιστά επίκαιρη την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συνεργασιών μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας της επικράτειας. Η διαπίστωση αυτή οδήγησε το ΚΠΕ Έδεσσας, με την ιδιότητα του συντονιστικού φορέα, στην ίδρυση του Εθνικού Θεματικού Δικτύου ΠΕ με τίτλο «Νερό και Βιώσιμη Ανάπτυξη».
Το ΚΠΕ Έδεσσας, λοιπόν, για την τρέχουσα διετία 2009-2011, προτίθεται να λειτουργήσει το προαναφερόμενο Δίκτυο με την ένταξη σε αυτό έως 60 μαθητικών ομάδων. Τα σχολεία που εκπονούν πολύμηνο πρόγραμμα ΠΕ με θέμα το Νερό και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Δίκτυο παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλουν μέχρι τις 30-10-2009, απευθείας, στο ΚΠΕ Έδεσσας, αρχικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail@kpe-edess.pel.sch.gr ) και στη συνέχεια με συμβατικό ταχυδρομείο.
Στα σχολεία που θα ενταχθούν στο Δίκτυο θα σταλούν συμπληρωματικές πληροφορίες, καθώς και το σχετικό πρωτόκολλο συνεργασίας. Στη διάρκεια της διετούς συνεργασίας τους με το Εθνικό Δίκτυο ΠΕ «Νερό και Βιώσιμη ανάπτυξη», οι συντονιστές εκπαιδευτικοί θα μπορούν να έχουν διαρκή υποστήριξη στην υλοποίηση του προγράμματός τους μέσα από θεματικά σεμινάρια, τα οποία και θα παρακολουθούν κατά προτεραιότητα, με την αποστολή προς αυτούς κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, με την ενημέρωσή τους μέσα από τον ιστοχώρο του ΚΠΕ Έδεσσας ( http://kpe-edess.pel.sch.gr ) κ.ά..

Ενημέρωση για τη θεματολογία και την υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ., η νέα σχολική χρονιά 2009-2010, στο πλαίσιο της Δεκαετίας της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, είναι αφιερωμένη στην Ενέργεια και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Η διάρκεια ενός προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Αγωγής μπορεί να είναι από δυο (2) έως έξι (6) μήνες.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των σχεδίων προγραμμάτων έχει οριστεί η 12η Οκτωβρίου 2009.
Προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων μπορούν να υλοποιηθούν στα πλαίσια οποιουδήποτε προγράμματος εγκεκριμένης συνεργασίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με άλλους κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς, δημόσιους οργανισμούς, φορείς τοπικής ή νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, Α.Ε.Ι. κ.α, οι οποίοι μπορούν με τα δικά τους μέσα να στηρίξουν το έργο των εκπαιδευτικών των σχολείων. Για οποιαδήποτε συνεργασία με φορείς ή φυσικά πρόσωπα μέσα στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας, μετά από σχετική έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπ.Ε.Π.Θ.
Σε ό,τι αφορά στην επεξεργασία των θεμάτων, υπενθυμίζουμε τις βασικές αρχές που εφαρμόζονται στα προγράμματα των σχολικών δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι:
-η διεπιστημονική θεώρηση
-η βιωματική προσέγγιση
-το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία
-η ομαδική εργασία
- η ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου και
-η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης.
Για όλες τις δραστηριότητες προτείνεται να γίνει παρουσίαση των προγραμμάτων στο τέλος της σχολικής χρονιάς.


ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαχείριση Φυσικών Πόρων
• Εντατικές μορφές εκμετάλλευσης φυσικών πόρων
• Δάση, Αποδάσωση, διάβρωση εδαφών
• Υδάτινοι Πόροι
• Ενέργεια:
Ανανεώσιμες πηγές
Κίνδυνοι από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας
• Γεωργία, κτηνοτροφία, μέθοδοι, υπερεκμετάλλευση

Διατήρηση του Φυσικού Περιβάλλοντος
• Οικοσυστήματα : Δομή και λειτουργία χερσαίων και υδατικών οικοσυστημάτων
• Βιοποικιλότητα: απειλούμενα είδη – προστατευόμενες περιοχές

Υποβάθμιση του Περιβάλλοντος
• Ατμόσφαιρα - Ρύπανση του αέρα φαινόμενο θερμοκηπίου, τρύπα όζοντος
• Ρύπανση υδάτων
• Ρύπανση εδαφών
• Ραδιενεργός ρύπανση
• Απόβλητα και Διαχείριση των απορριμμάτων

Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι
• Κλιματικές Αλλαγές
• Φυσικές καταστροφές και ανθρώπινη παρέμβαση
• Περιβάλλον και πόλεμος

Χώρος, Οργάνωση και Χρήση
• Αστικά περιβάλλοντα: αστική ανάπτυξη, χρήσεις, αστικό και περιαστικό πράσινο, οδικά δίκτυα, ηχητική ρύπανση, περιβάλλον σχολικών και εσωτερικών χώρων
• Οικιστική ανάπτυξη, δημόσιος χώρος και περιβάλλον
• Φυσικό Περιβάλλον, σχεδιασμός του διαθέσιμου χώρου, αγροτική ανάπτυξη, τουρισμός, εναλλακτικός και οικολογικός τουρισμός, υιοθεσίες περιοχών
• Περιβάλλον και Μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικοί τόποι
• Τοπίο και κατοίκηση, υποβάθμιση του τοπίου
• Γεωλογικά μνημεία και μνημεία της φύσης

Ανθρωπογενές Περιβάλλον – Παράμετροι & Υποβάθμιση
• Περιβάλλον και Επικοινωνία: Μονοπάτια- φυσικές διαδρομές, μεταφορές, συγκοινωνίες
• Περιβάλλον και Ιστορία: τοπική ιστορία, ιστορία μετακινήσεων, φυσική ιστορία, ιστορία πόλεων και αγροτικών εγκαταστάσεων, φυσικά Στοιχεία : Μυθολογία, Λαογραφία
• Το Περιβάλλον ως πηγή έμπνευσης και πεδίο διαλόγου : Περιβάλλον και Τέχνη
• Το περιβάλλον ως έκθεμα : Μουσεία φυσικών επιστημών και τεχνολογίας, φυσικής ιστορίας, συλλογές εκθέματα, περιβαλλοντικά στοιχεία σε συλλογές/ μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις μουσειακών οργανισμών
• Το περιβάλλον ως αφήγηση: η φύση και τα περιβαλλοντικά ζητήματα στη λογοτεχνία
• Περιβάλλον, Αντιλήψεις και Ιδέες
o Φύση και Θρησκεία
o Περιβαλλοντική Ηθική
o Δημοκρατία, περιβαλλοντικές δράσεις και περιβαλλοντική συνείδηση
o Καταναλωτισμός και Περιβάλλον
• Το Περιβάλλον ως πεδίο συνάντησης των πολιτισμών – Διαπολιτισμικές Αναφορές

Ποιότητα Ζωής
• Περιβάλλον και υγεία: άσκηση, διατροφή, βότανα, θεραπείες, φυσική ζωή, περιβαλλοντική υγιεινή